ХАБАРҲО

2022-04-01: Нақши зан дар ҷомеаи имрўза

 

         Мо минбаъд низ маќоми занро дар љомеа баланд бардошта, мавќеи онњоро дар тадбиќи сиёсати иљтимоии давлат дастгирї менамоем.

Эмомалї Рањмон

Имрўзњо пешратифти дилхоњ самту соњаро бе иштироки занону духтарон тасаввур кардан ѓайри имкон аст. Бо дастгирии бевоситаи Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон занону духтарон дар љомеа маќоми хосса пайдо кардаанд ва дар тамоми соњањо кору фаъолияти назаррас менамоянд. Боиси ифтихор аст, ки Сарвари давлат мењнати занону духтаронро ќадр карда нисбат ба фаъолияти онњо назари нек доранд.

         Даврони соњибистиќлолї дар назди љавонон, аз љумла занону духтарон рисолати пурмасъулияти ватандорию ватансозиро пеш гузошт. Ин рисолати муњими таърихї таќозо менамояд, ки онњо бо тарбияи насли худогоњу худшинос ќарзи фарзандии худро дар назди Ватан содиќона адо намоянд.

         Занон дар љомеаи Тољикистон 50%-и ањолиро ташкил карда, дар пешрафти соњањои мухталифї хољагии халќи мамлакат наќши муассир мебозанд.

         Воќеан, дар зиндагї пешоњанг будани зан ва маърифатнок будани он имкон медињад, ки сатњи маънавии оила баланд шуда, кўдакон ва дигар аъзои оила бо маърифат тарбият ёбанд.

         Аксари бонувону модарон андешаи созанда дошта, ба ояндаи дурахшони ин миллати кўњанбунёд бо назари нек менигаранд.

         Онњо роњбарони соњибкасбу соњибтаљриба ва чашмикордон, модарони мушфиќу мењрубон барои ба даст овардани маќсуд аз њељ гуна шебу фароз њаросе надоранд. Бо њисси баланди худшиносиву худогоњї ва иродаи шикастнопазир маърифатнокеро шарти муњими комёб шудан мењисобанду рисолати бузурги ватандориро бар душ гирифтаанд.

         Бешак ѓамхорї ба зан-модар ин ѓамхорї ба ояндаи миллат аст. Бо боварии комил метавон гуфт, ки имрўз зани тољик бо хираду офаридгорї, мењру муњаббат, самимият, тамкину собирї, иффату ахлоќи њамида метавонад боз мардони далеру шуљоъ ва ќањрамони ватан тарбият карда ба камол расонад.

         Насиба Абдурањмонова,

мутахассиси пебари низоми идоракунии сифат