Раёсати баҳодиҳии мутобиқат

Раёсати бањодињии мутобиќат

Сохтор


     Дар сохтори Раёсат шуъбањои зерин фаъолият мекунанд:

           1. Шуъбаи сертификатсияи мањсулот

           2. Шуъбаи менељменти сифат

           3.Шуъбаи шањодатномадињии кору хизматрасонї

 

Самти фаъолият

Раёсати бањодињии мутобиќат фаъолияти худро тибќи дастуру супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон-Эмомалї Рањмон,  Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, ќонуну ќарорњои амалкунандаи Њукумати  Љумњурии Тољикистон ва дигар њуљљату санадњои меъёрї-њуќуќї аз љумла, Ќонуни  Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањодињии мутобиќат», ќарори  Њукумати  Љумњурии Тољикистон №310 аз 18.07.2012с. «Дар бораи Номгўи молњо(кор, хизматрасонї), ки бояд њатман сертификатсия карда шаванд», Регламентњои техникии Љумњурии Тољикистон дар бораи «Тамѓагузории мањсулоти хўрокворї», «Бехатарии масолењ ва маснуоти сохтмонї», «Бехатарии таљњизоти пастшиддат», Фармоиши якљояи Сардори Хадамоти гумруки назди Њукумати  Љумњурии Тољикистон ва Директори Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Њукумати  Љумњурии Тољикистон «Тартиби ба њудуди гумрукии Љумњурии Тољикистон ворид намудани мањсулоти њатман сертификатсияшаванда» ба роњ мондааст.   

 

Дастовардњо

Дар давоми семоњаи аввали  соли 2018 аз тарафи раёсат нисбати 7839 партия молу мањсулот, ё ин ки 113%-и се моњи соли 2017, аз љумла  5169 партия молу мањсулоти воридотї, 601 партия молу мањсулоти содиротї ва 2069 партия молу мањсулоти истењсоли ватанї, корњои  сертификатсионї гузаронида  шуда ба ин молу мањсулот сертификати мутобиќат дода шуд, ки ин нисбати соли гузашта мутаносибан  114%, 121% ва 107%-ро ташкил медињад.

 Дар Раёсат кор тибќи талаботњои Регламентњои техникї ба роњ монда шудааст, аз љумла љињати татбиќи регламентњои техникии «Тамѓагузории мањсулоти хўрокворї», «Бехатарии мањсулоти хўрокворї», «Бехатарии гўшт ва мањсулоти гўштї», «Бехатарии шир ва мањсулоти ширї» дар Раёсат ва шуъбањои марказњои зертобеъ бо мутахассисон корњои фањмондадињї гузаронида шуд. Инчунин, дар масъалаи намунагирї ва пешнињоди намунањо аз тарафи мутахассисон тавассути таѓйир додани низоми фаъолият масъалаи мазкур ба танзим дароварда шуд ва дар ин самт бо масъулини зерсохторњо низ суњбатњо гузаронида шуд.

 Дар самти дастгирии соњибкорони ватанї ва зиёд гаштани истењсолоти мањсулоти  дохилї як ќатор корњо амалї шуда истодаанд, ки дар ин замина воридоти баъзе намуди молу мањсулот нисбати њамин давраи соли гузашта коњиш ёфт. Масалан, орди гандумї 13092 тонна (60%),  семент 7971 тонна (58%), кам гардидааст. Барои сари ваќт анљом додани корњои сертификатсионї нисбати молу мањсулоти содиротї дар Раёсат навбатдорї ташкил  карда шудааст, ки дар рӯзњои ид ва рӯзњои истироњатї низ дархости соњибкорон ќабул карда мешавад. Вобаста ба ин, нисбати 4322 тонна меваю сабзавоти содиротї корњои сертификатсионї гузаронида шуда  ин мањсулотњо соњиби сертификати мутобиќат гардиданд.

Дар семоњаи аввали соли 2018 аз тарафи мутахасисони шуъбаи менељменти сифат  дар 8 корхонаҳои ватанї корњои сертификатсионї ба сомон расида аст, ки нисбати њамин давраи соли гузашта 112% - ро ташкил медињад.  Дар маљмўъ то ба имрўз дар 211  корхонањои ватанї љорї намудани низоми идоракунї ва корњои сертификатсионї тибќи талаботи стандартњои байналмиллалї ба сомон расонида шудааст, ки аз ин шумора айни њол 175 корхона дорои сертификати амалкунанда мебошанд.  

 

Њамкорињо

    1.Шурои байнидавлатї оид ба стандартизатсия, метрология ва сертификатсияи ИДМ.

    2.Шурои љамъиятии машваратї оид ба стандартонї ва бањодињии мутобиќат.

    3.Зиёда аз 10 ташхисгоњњои аккредитатсияшудаи мањсулоти гуногун дар љумњурї

    4. КВД «Маркази Равзанаи ягона»

   

Хизматрасонињо

    1.Сертификаткунонии молу мањсулоти ба љумњурї воридгардида ва молу мањсулоти истењсоли ватанї

    2.Сертификаткунонии корхонањои ватанї тибќи талаботи стандартњои силсилаи ИСО 9000 ва НАССР

    3.Шањодатномадињии кору  хизматрасонињо дар нуќтањои савдо, тарабхонањо, мењмонхонањо ва ѓ.

 

 

Тамос

 

Муовини якуми директор

  • Мирзоён Раҳмоншо Давлат
  • тел. (+992 37) 233-76-39
  • Факс: (+992 37) 233-44-99

e-mail: info@standard.tj

 

Сардори Раёсати бањодињии мутобиќат

Саидзода Айниддин 

Тел: (+992 44) 600 8130

Факс: (+992 37) 233-44-99

e-mail: info@standard.tj