Бамеъёрдарории техникӣ ва стандартонӣ

РАЁСАТИ БАМЕЪЁРДАРОРИИ ТЕХНИКӢ ВА СТАНДАРТОНӢ

Сохтор

         Дар сохтори Раёсат шўъбањо ва бахши зерин фаъолият менамоянд:

- шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии техникї дар саноати вазнин;

-  шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи  талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии техникї дар молњои ниёзи мардум;

- шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии техникї дар маљмааи агросаноатї;

- шуъбаи стандартонї;

- бахши назорати давлатї оид ба риояи регламентњои техникї оид ба стандарти «Њалол».

Самти фаъолият

Раёсат дар фаъолияти худ Конститутсияи Љумњурии Точикистон, санадњои меъёрии њуќуќии байналмилалие, ки Љумњурии Точикистон онњоро эътироф кардааст, ќонунњои конститутсионї, кодексњо, ќонунњои Љумњурии Точикистон, ќарорњои якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Точикистон, фармону амрњои Президенти Љумњурии Точикистон, ќарору фармоишњои Њукумати Љумњурии Точикистон, ќарорњои њайати мушовара, фармоиш ва супоришњои Директори Агентии Тољикстандарт, инчунин Низомномаи Раёсати мазкурро ба асос ва роњбарї мегирад.

Дастовардҳо

Яке аз вазифаҳои асосии Раёсат, ки ба таъмини бехатарии молу мањсулот дар бозори истеъмолї мусоидат мекунад, ин тањия, ќабул ва дастрас  намудани регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии техникӣ (стандартњо ва шартњои техникї) ба соњибкорони истењсолї  мебошад. Дар ин робита, аз тарафи Раёсат  иљрои барномаи тањияи регламентњои техникї   пурра ба анљом расонида шуда, дар маљмуъ 16   лоињаи регламентњои техникии Љумњурии Тољикистон тањия гардида,  баъд аз мувофиќа бо вазорату идорањои дахлдор аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон мавриди тасдиќ карда шуданд.

Инчунин, љињати дастгирии истењсолоти ватанї  давоми соли 2017 субъектњои хољагидор бо 3110  сањифа њуљљатњои меъёрї таъмин карда шуда, 61 шарти техникии Љумњурии Тољикистон њамчун хуљљати меъёрї ба ќайд гирифта шуд. Инчунин, 566 стандарти байнидавлатї расман ба ќайд гирифта шуд, ки аз онњо 264 ададаш (46%) бо стандартњои байналмилалї њамоњанг карда шудааст. Њамзамон, регламентњои техникї дар шакли китобча чоп шуда, ба субъектњои хољагидор дастрас карда шуданд.

Ќайд кардан ба маврид аст, ки љињати баланд бардоштани сифат ва раќобатпазирии либосњои мактабию њарбї Агентї дар якљоягї бо вазорату идорањои дахлдор стандартњои ягонаи давлатиро тањия намуданд.   Бо дарназардошти њамин, аз њисоби мутахассисони Агентии Тољикстандарт, Вазорати рушди иќтисод ва савдо, Вазорати маориф ва илм, Вазорати мудофиа ва Вазорати саноат ва технологияњои нав  гурўњи корї таъсис дода шуда, лоињаи стандартњои Љумњурии Тољикистон “Либосњои њарбї” ва “Либосњои мактабї” тањия гардид, ки баъди мувофиќа  бо вазорату идорањои дахлдор тасдиќ ва њамчун стандарти миллї ќабул карда шуданд. 

Њамзамон, дар соли 2017 Агентї як ќатор стандартњои кишоварзиро, ки стандартњои аврупої мебошанд, њамчун стандарти миллї ќабул намуд, аз он љумла, стандартњои себи хушк, олуи хушк ва ѓайра. Яке аз дастовардњои муњими соњаи стандартонии Љумњурии Тољикистон дар ин давра  ба итмом расидани марњилаи охири   стандарти тањиягардида оид ба  зардолуи хушк  мебошад, ки брашюраи он  бо се забон (тољикї, англисї, русї)  чоп  ва ќабул гардид. Минбаъд ин меваи хушк дар асоси талаботи стандарти мазкур бе монеа ба бозори аврупо содир  мегардад. 

Инчунин, љињати иљрои банди 3 ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №323 аз 29 июни соли 2017 “Дар бораи Ќоидањои њаракати роњ”, љињати тањияи стандартњои миллии Љумњурии Тољикистон “Аломатњои роњ. Шартњои умумии техникї” ва “Нишонањои роњ. Шартњои техникї” аз њисоби  мутахассисони  салоњиятдори Агентии Тољикстандарт, Вазорати корњои дохилї ва Вазорати наќлиёт  гурўњи корї таъсис дода шуда, айни замон раванди тањияи стандартњои мазкур идома дорад.           

Њамкорињо

  1. Шўрои байнидавлатї оид ба стандартизатсия, метрология ва сертификатсияи ИДМ;
  2. Шўрои њамоњангсозї оид ба бехатарии  мањсулоти хўрокворї;
  3. Шӯрои ҷамъиятии машваратӣ оид ба стандартонӣ ва баҳодиҳии мутобиқат;
  4. Ассосиатсияи соњибкорони хурду миёнаи Љумњурии Точикистон;
  5. Иттифоќи истеъмолкунандагони Љумњурии Точикистон.

 

Хизматрасонињо

Объектњои стандартонии Раёсат инњоянд;

 - мањсулот, љараёни коркард, истењсол, истифодабарї, нигањдорї, њамлу наќл ва коркарди партовњои он, кор ва хизматрасонињо дар ќисмати бехатарии мањсулот.

Субъектњои назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии техникї шахсони њуќуќї ва воќеии зеринро  дар бар мегирад:

-шахсони њуќуќї ва воќеї,  соњибкорони инфиродї, шахсони воќеї ва њуќуќии хориљї, шахсони бешањрванд новобаста аз шакли моликият, ки фаъолияти соњибкориро дар Љумњурии Точикистон амалї менамоянд.

СТАНДАРТҲОИ НАВИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН МАВРИДИ ИСТИФОДА ҚАРОР ДОДА ШУДАНД.

Љињати баланд бардоштани сифат ва раќобатпазирии либосњои мактабию њарбї дар Агентї аз њисоби вазорату идорањои дахлдор гурўњи корї таъсис дода шуда, лоињаи стандартњои Љумњурии Тољикистон “Либосњои њарбї” ва “Либосњои мактабї” тањия гардид.

Лоињаи стандарти Љумњурии Тољикистон “Либосњои њарбї”  дар  љаласаи  назди муовини Вазири мудофиа оид ба аќибгоњ, бо иштироки намояндагони Кумитаи давлатии амнияти миллї,  Вазорати корњои дохилї, Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон ва Кумитаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи граждании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї  ќарор дода шуда,  дастгирї ёфт ва  моњи ноябри соли 2017 бо фармоиши Директори Агентии Тољикстандарт тасдиќ гардида,   аз 1 январи  соли 2018 мавриди  истифода  ќарор дода шуд.

Њамчунин,   аз њисоби мутахассисони Агентии Тољикстандарт, Вазорати рушди иќтисод ва савдо, Вазорати маориф ва илм ва Вазорати саноат ва технологияњои нав гурўњи корї таъсис дода шуда, лоињаи стандарти ягонаи Љумњурии Тољикистон “Либосњои мактабї” тањия гардид ва баъд аз мувофиќа бо вазорату идорањои дахлдор  њамчун стандарти миллии  Љумњурии Тољикистон тасдиќ ва ќабул гардид. Стандарти мазкур аз январи соли 2018 мавриди истифода ќарор мегирад.

Тамос

Муовини директор 
Шерзода Ситора Ҷалол   
Тел: (+992 37) 233-84-44     
Факс: (+992 37) 233-44-99     
e-mail: info@standard.tj

Сардори раёсати бамеъёрдарории техникӣ ва стандартонӣ  
Ашурзода Суҳроб      
Тел: (+992 37) 233-58-88     
Факс: (+992 37) 233-44-99     
e-mail: suhrobst@inbox.ru