Раёсати бамеъёрдарории техникӣ ва стандартонӣ

РАЁСАТИ БАМЕЪЁРДАРОРИИ ТЕХНИКӢ ВА СТАНДАРТОНӢ

Сохтор

Дар сохтори Раёсат шуъбањо ва бахши зерин фаъолият менамоянд:

- шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии техникї дар саноати вазнин;

-  шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи  талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии техникї дар молњои ниёзи мардум;

- шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии техникї дар маљмааи агросаноатї;

- шуъбаи стандартонї;

- бахши назорати давлатї оид ба риояи регламентњои техникї оид ба стандарти «Њалол».

Самти фаъолият

Раёсат дар фаъолияти худ Конститутсияи Љумњурии Точикистон, санадњои меъёрии њуќуќии байналмилалие, ки Љумњурии Точикистон онњоро эътироф кардааст, ќонунњои конститутсионї, кодексњо, ќонунњои Љумњурии Точикистон, ќарорњои якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Точикистон, фармону амрњои Президенти Љумњурии Точикистон, ќарору фармоишњои Њукумати Љумњурии Точикистон, ќарорњои њайати мушовара, фармоиш ва супоришњои Директори Агентии Тољикстандарт, инчунин Низомномаи Раёсати мазкурро ба асос ва роњбарї мегирад.

Њамкорињо

  1. Шўрои байнидавлатї оид ба стандартизатсия, метрология ва сертификатсияи ИДМ;
  2. Шўрои њамоњангсозї оид ба бехатарии  мањсулоти хўрокворї;
  3. Шӯрои ҷамъиятии машваратӣ оид ба стандартонӣ ва баҳодиҳии мутобиқат;
  4. Ассосиатсияи соњибкорони хурду миёнаи Љумњурии Точикистон;
  5. Иттифоќи истеъмолкунандагони Љумњурии Точикистон.

 

Хизматрасонињо

Объектњои стандартонии Раёсат инњоянд;

- мањсулот, љараёни коркард, истењсол, истифодабарї, нигањдорї, њамлу наќл ва коркарди партовњои он, кор ва хизматрасонињо дар ќисмати бехатарии мањсулот.

Субъектњои назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии техникї шахсони њуќуќї ва воќеии зеринро  дар бар мегирад:

-шахсони њуќуќї ва воќеї,  соњибкорони инфиродї, шахсони воќеї ва њуќуќии хориљї, шахсони бешањрванд новобаста аз шакли моликият, ки фаъолияти соњибкориро дар Љумњурии Точикистон амалї менамоянд.

СТАНДАРТҲОИ НАВИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН МАВРИДИ ИСТИФОДА ҚАРОР ДОДА ШУДАНД.

Љињати баланд бардоштани сифат ва раќобатпазирии либосњои мактабию њарбї дар Агентї аз њисоби вазорату идорањои дахлдор гурўњи корї таъсис дода шуда, лоињаи стандартњои Љумњурии Тољикистон “Либосњои њарбї” ва “Либосњои мактабї” тањия гардид.

Лоињаи стандарти Љумњурии Тољикистон “Либосњои њарбї”  дар  љаласаи  назди муовини Вазири мудофиа оид ба аќибгоњ, бо иштироки намояндагони Кумитаи давлатии амнияти миллї,  Вазорати корњои дохилї, Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон ва Кумитаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи граждании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї  ќарор дода шуда,  дастгирї ёфт ва  моњи ноябри соли 2017 бо фармоиши Директори Агентии Тољикстандарт тасдиќ гардида,   аз 1 январи  соли 2018 мавриди  истифода  ќарор дода шуд.

Њамчунин,   аз њисоби мутахассисони Агентии Тољикстандарт, Вазорати рушди иќтисод ва савдо, Вазорати маориф ва илм ва Вазорати саноат ва технологияњои нав гурўњи корї таъсис дода шуда, лоињаи стандарти ягонаи Љумњурии Тољикистон “Либосњои мактабї” тањия гардид ва баъд аз мувофиќа бо вазорату идорањои дахлдор  њамчун стандарти миллии  Љумњурии Тољикистон тасдиќ ва ќабул гардид. Стандарти мазкур аз январи соли 2018 мавриди истифода ќарор мегирад.

Талаботи стандартњои нав ба истењсолкунандагон фањмонида мешавад

Љињати баланд бардоштани сифат ва раќобатпазирии либосњои мактабию њарбї такроран маълумот дода мешавад, ки баъд аз тањия ва баррасии стандарти давлатии либосњои њарбї аз љониби Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон, тибќи фармоиши Агентии Тољикстандарт №02-ст, аз 22 ноябри соли 2017 Стандартњои давлатии “Либоси њарбї. Камзўлњо. Шартњои техникї” тањти нишонаи СТ ЉТ 1108-2017 ва “Либоси њарбї. Шимњо. Шартњои техникї” тањти нишонаи СТ ЉТ 1109-2017 ва баъд аз муњокима бо Вазорати маориф ва илм Стандарти давлатии “Либоси мактабї. Шартњои техникї” бо нишонаи СТ ЉТ 1110 - 2017 ќабул карда шудаанд. Дар ин замина нусхаи стандартњои мазкур ба корхонањои дар ин самт фаъолиятдошта дастрас гардида, оид ба иљрои он корњои фањмондадињї гузаронида шуда истодаанд ва минбаъд назорати истењсоли либосњои мактабї ва њарбї тибќи ин стандартњо ба роњ монда мешавад.

Чунончи, дар ин давра дар шањри Душанбе бо роњбарият ва масъулини ЉСК «Гулистон», ЉДММ «Ёќут-2000» ва ЉДММ ИИ «Насољии Тољик», Раёсати Комбинати дўзандагии истењсоли амволи њарбии Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон, њамзамон дар корхонањои истењсолии шањрњои Бохтар ва Леваканти вилояти Хатлон вохўрї гузаронида шуда, минбаъд дар корхонањои дигар минтаќањои љумњурї чунин вохўрињо идома дода мешавад.   

Таҳияи рисолаи тавзеҳӣ барои стандарти байналмилалии ЕЭК ООН FFV-25, барои содирот ва назорати сифати маҳсулоти пиёзи барвақтии баҳорӣ

Дар заминаи кўшишҳои пайвастаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон љињати бартараф намудани монеаҳо дар савдои умумиҷаҳонӣ ва баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар бо пешниҳоди директори Агентии Тоҷикстандарт бо маќсади дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ, ба хусус кишоварзон ва субъектҳои хоҷагидор доир ба таҳияи рисолаи тавзеҳӣ барои стандарти байналмилалии ЕЭК ООН FFV-25, барои содирот ва назорати сифати маҳсулоти пиёзи барвақтии баҳорӣ, тањти роҳбарии муовини директори Агентии Тоҷикистандарт Шерзода Ситора Ҷалол гурўҳи корӣ –техникӣ таъсис дода шуд. Ба гурўҳи корӣ-техникӣ  коршиносони соња, мутахассисони Агентии Тоҷикстандарт, намояндагони ширкатҳои байналмилалӣ ва кишоварзон ҷалб гардиданд.

Инчунин, барои таќвият додани фаъолияти гурўҳ, дар вилояту минтаќањои љумњурї низ зергурўҳи корӣ таъсис дода шуд.

Дар ин замина гурўҳҳо дар минтақаҳо бо кишоварзон ва бахшҳои хусусӣ вохўриҳо доир намуда, оид ба ташаббуси гурўҳҳо ҷиҳати таҳияи ин стандартҳо барои роҳ ёфтани содироткунандагони ватанӣ  ба бозорҳои Аврупо машваратҳо гузарониданд. Рӯзҳои 12 феврал ва 2 марти соли љорї аъзоёни гурўҳи корӣ дар дастгоҳи марказии Агентӣ вохўриҳо гузаронида ҷиҳати таҳияи Стандарти пиёзи барвақтӣ табодули афкор намуданд.

Тибқи нақшаи кори гурўҳи корӣ-техникӣ бо фармоиши директори Агентї аъзоёни гурўҳ барои гузарондани машварати сайёр ва намунагирии  пиёзи баҳорӣ ва ба қайд гирифтани нишондиҳандаҳои зарурӣ дар майдони зироатӣ аз ҷумла, нуқсонҳои табиию техникӣ, намуд, шакл, вазн ва дигар нишондиҳандаҳо ба ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон сафарбар шуданд. Дар майдони кишти пиёзи баҳории хоҷагиии деҳќонии «Истиқлолият» хољагидорон Мизоев А, Эмомов Ш. ва Раҳмонов А. аъзоёни гурўњро бо навъҳои пиёзи барвақтӣ (баҳорӣ) шинос намуда, оид ба талаботи истеъмолии бозори содиротӣ маъулумот доданд. Қайд карда шуд, ки хоҷагї се навъи пиёзи баҳориро кишту кор мекунад. Дар рафти суҳбат бо кишоварзон маълум гардид, ки пиёзҳои содиротшаванда мувофиқи талаботи фармоишгар ба навъҳо ва калибр ҷудо карда мешаванд ва баъд ба давлатҳои Қазоқистон, Хитой, Русия, Туркманистон ва ғайра интиќол дода мешаванд.

Ҳамзамон дар вилояти Суғд дар таърихи  3-юми апрел зергурўҳи корӣ бо соҳибкорон ва кишоварзон ҷаласаи корӣ гузаронида, бо субъектҳои хоҷагидор, аз љумла ҶДММ «Олами Тиҷорат», ҶДММ «Тоҷойл» ,ҶДММ «Мева ва сабзавот», соҳибкорон Ҳакимов С. ва Рузибоев З. масъалањои вобаста ба коркард ва содироти пиёзи бањориро баррасї намуданд.

Дар рафти ҷаласаи гурўҳи корӣ директори Маркази идоракунии сифат Қобилов Мирзоравшан доир ба сифат, намуди зоҳирӣ ва калибри пиёзи тару тоза презентатсия (намоиш) пешкаш намуд.

Аз рӯи гуфтаи содироткунандагон калибри пиёзҳои содиршаванда аз рӯи нишондиҳандаҳои дар 1 тонна пиёз -20% бо калибри аз 100 мм хурд, 20% аз 100 мм калон ва 60% бо калибри 100 мм пешнињод мешавад. Мувофиқи талаботи стандарти ЕЭК ООН FFV-25 калибри пиёз аз 10 мм то 20 мм, аз 15 мм то 25 мм, аз 20 мм то 40 мм, аз 40 мм то 70 мм, аз 70 мм ва зиёда аз ин пешбинї шудааст. Аз ин бармеояд, ки ҳаҷми зиёди пиёзи тару тозаи содиротшаванда аз меъёрҳои муќарраршуда калон мебошад. Коршиносон ва мутахассисони Агентӣ ба аъзоёни гурўҳ қоида ва талаботи намунагирӣ ва андозагириро тибќи стандарти байналмилалии пиёзи барвақтӣ (баҳорӣ) шарњ доданд. Дар якҷоягӣ аъзоёни гурӯҳ бо коршиносон ва кишоварзон тарзи борҷомакунӣ ва интиқоли намунаҳоро омӯхта, борҷомаҳоро барои аксбардории пиёзи баҳорї барои  чоп  намудани плакату брошюраҳо омода намуданд.

Айни замон стандарти мазкур дар рафти омӯзиш ва таҳия қарор дорад. Бо дастгирии техникии ширкатҳои байналмилалї аз ҷумла GIZ,  Hieswerk, UNDP ва Маркази идоракунии  сифат лоиҳаи плакати пиёзи бањорї омода шуда, баъд аз гирифтани аксҳои воқеии намунаҳои барвақтии пиёзи бањории минтақаҳои  шимолу љануби кишвар дар рўзҳои наздик барои таҳлил пешниҳод мегардад.

Санаи 24 апрел роҳбари гурўҳи техникї дар дастгоњи марказї бо аъзоёни гурўҳ ҷамъ омада, барои таҳияи стандарти мазкур фикру мулоҳизаҳои худро иброз намуданд.

Ҳамзамон дар вохӯрӣ содироткунандагон бо маълумотҳо шинос шуда, ба роҳбарият ва ташкилкунандагон  изҳори қаноатмандӣ баён намуданд. Дар навбати худ аъзоёни гурӯҳ барои ҳамкорӣ ҳамеша омодагии худро изҳор доштанд.  

 

Тамос

Муовини директор 
Шерзода Ситора Ҷалол   
Тел: (+992 37) 233-84-44     
Факс: (+992 37) 233-44-99     
e-mail: info@standard.tj

Сардори раёсати бамеъёрдарории техникӣ ва стандартонӣ  
Ашурзода Суҳроб      
Тел: (+992 37) 233-58-88     
Факс: (+992 37) 233-44-99     
e-mail: suhrobst@inbox.ru