ХАБАРҲО

2018-05-01: Истифода ва таъйиноти борљомањои полимерї мувофиќи талаботи њуљљатњои меъёрї

Истифодабарии зарфњои полимерї дар истењсолот вобаста ба таъйинот мутобиќи талаботи Стандарти байнидавлатии 32686-2014 «Борљомањо аз полиэтилентерефталат барои ѓизои моеъ» ва Регламенти техникии Љумњурии Тољикистон «Бехатарии борљома» ба роњ монда мешавад.

Бо маќсади дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон барќарор намудани талаботи њатмии ягона барои истифода ва иљрои талабот ба борљомањо Њукумати Љумњурии Тољикистон Регламенти техники «Бехатарии борљома»-ро аз 01.08.2016сол тањти № 343 ќабул намудааст.

Регламенти техникии мазкур амалњои огоњкунандае, ки истифодабарандагони борљомаро вобаста ба таъйинот ва бехатарии он ба иштибоњ меоранд, муќаррар менамояд.

Борљомањо вобаста ба маводњои истифодашаванда ба намудњои зерин таќсим мешаванд:

  1. металлї; полимерї; ќоѓазї ва картонї; шишагї; чўбї; аз маводи омехта; аз матоъњои саноати бофандагї; сафолї;
  2. Воситањои бастабандї;

Борљомањо бояд аз рўи нишондодњои бехатарї ба талаботи зерин љавобгўй бошанд:

  1. Аз рўи нишондодњои санитарї-бењдоштї;
  2. Устувории кимиёвї;
  3. Њавоногузарї.

Мутаассифона имрўз истифодаи дубораи зарфњои полимерї дар миёни ањоли бисёр баназар мерасад ва дар љомеа як кори маъмул шудааст. Гарчанде мутобиќи талаботи њуљљатњои меъёрї - техникї ва Регламенти техникии  «Бехатарии борљома» истифодаи дубораи зарфњои полимерї манъ мебошад. Чунки дар ваќти истифодаи дубораи зарфњои полимерї, онњо раванди безараргардониро намегузарад, ки ин ба саломатии ањолї зарар дорад.

Борљомањо аз рўи таъйиноташон истифодаи яккарата ва бисёркарата доранд.

Борљомањои полимерї аз рўи таъйиноташон яккарата истифодашаванда мебошанд. Чунки пас аз дубора истифода кардан эњтимолияти хатарнок будани он баланд мебошад. Зарфњои полимери (ПЭТ)- бисёртар дар нўшокињои хунук ва равѓанњои растанї истифода карда мешаванд. Муњлати нигоњдории зарфњои полимерї аз рўзи санаи истењсолашон 12 моњ мебошад.

Пас аз гузаштани муњлати истифода мањсулот рангашро ва сохташро дигар мекунад, ки истифодаи он љоиз нест.

Ба истифодабарндагони борљомањои бисёркарата тавсия дода мешавад, ки асосан аз борљомањои шишагин ва борљомањои металлии сирдор истифода намоянд.