ХАБАРҲО

2018-05-01: Бозичањои ѓайристандартї аз муомилот гирифта мешаванд

Љиҳати ҳимояи бозори истеъмолї аз воридоти молҳои пастсифат ва хатарнок, аз љумла бозичањои пластикии воридотї, ки асосан аз Љумњурии Халќии Хитой ворид карда мешаванд, нозирони Агентї дар бозорҳо ва нуқтаҳои савдо санҷиш гузаронида, ба миќдори зиёда аз 13 800 дона бозичањои ба тариќи ќочоќ ба ќаламрави кишвар воридшударо ошкор ва аз муомилот гирифтанд. Нисбат ба воридкунандагон ва соҳибкороне, ки ин бозичаҳоро бе њуљљати тасдиќкунандаи сифат ва бехатарї ба муомилот баровардаанд, тибќи Кодекси ҳуќуќвайронкунии маъмурї тадбирҳои мушаххас андешида шуданд ва айни замон корњо дар ин самт идома доранд.

Илова бар ин љињати муќаррар намудани талаботи њатмї ба бозичањо бо маќсади њифзи њаёт ва саломатии кўдакон, њамчунин огоњ намудани амалњое, ки истифодабарандагони (истеъмолкунандагони) бозичањоро нисбат ба таъинот ва бехатарии онњо ва њифзи муњити зист, ба иштибоњ мебаранд, дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бамеъёрдарории техникї» аз тарафи Агентии Тољикстандарт Регламенти техникии Љумњурии Тољикистон “Бехатарии бозичањо” аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољмикистон ќабул шудааст.

Ќайд кардан ба маврид аст, ки бо вуљуди таќвият додани корњои назоратї дар бозору нуќтањо савдо, мутаассифона ќисми зиёди бозичањо аз Љумњурии Халќии Хитой ба таврї ќочоќ ворид шуда истодаанд ва дар ин самт Агентї дар њамкорї бо маќомоти марбута ва њифзи њуќуќ корњоро таќвият медињад.

Њамчунин, бо назардошти ба танзим даровардани муомилоти бозичањо дар бозори дохилї љињати истеҳсоли бозичаҳои кўдакона дар дохили кишвар ва љалби соњибкорони ватанї аз тарафи вазорату идорањои дахлдор андешидани тадбирњои мушаххас мувофиќи маќсад аст.

Дар ваыти харидорї намудани бозичаьои бачагона кадом талаботьои бехатарии онро бояд риоя кард?

Пеш аз ьама харидор ба бехатарии маьсулоте, ки аз он бозича тайёр карда мешавад бояд эътибор диьад. Сониян ба бехатарии болоп=ши он, яъне ба устувории рангьои истифодашуда аьамият бояд дод. Гузашта аз ин бозичаьои бачагона бояд шиносномаи махсуси дошта бошад, ки дар он маълумот оиди бехатарии маьсулоти истифодашуда, инчунин дар таркибаш моддаьои заьрнок ва ангезандаьои щайритабии яъне аллергияоваранда надошта бошад. Чунки ьамаи кудакон бозичаро ьатман ба даьон мекунанд ва аз ин хотир ранги он бояд устувор бошад.

Аз жониби дигар бозича бояд б=йи тези нохуш надошта бошад. Яке аз талаботьои дигари бехатарии бозичаьо ин мустаькамц ё устувории он мебошад. Бозичаьои ноустувор бо шикастани ягон пораи он метавонад ба к=дак зарар расонад ё =ро захмдор намояд. Аз ин жост, ки дар ваыти харидори намудан мустаькамии ьамаи ыисмьо ва пайвастагиьои бозичаьоро аз назар гузаронидан зарур аст.

Дар ваыти интихоби бозичаьо бехатарии ранг низ хеле муьим мебошад. Чунки ранги аз ьад зиёд баланд ё дурахшони ба чашмрасанда, метавонад ба узвьои бинои ва ьолати асабию равонии к=дак таъсири манфи расонад. Бехатарии овози бозичаьо низ манфиати зиёд дорад. Аз харидории бозичаьои овозаш баланд ва тез бояд худдорц намуд, то ки узви шунавоии к=дак зарар набинад. Инчунин дар риояи талаботьои стандарт оиди андоза ва вазни бозичаьо вобаста ба синну соли к=дак муьим мебошад.

Яке аз талаботьои муьими бехатарии бозичаьо ин кафолати сифат мебошад. Бозичаьо бояд сертификати мутобиыат дошта бошанд. Дар тамщаыощази бозичаьои бачагона нишон додани маълумот оиди номи бозича, мамлакати истеьсолкунанда, номи ширкати истеьсолкунанда, иытибос аз регламенти техникц ё стандарт, ки сифати молро тасдиы мекунад, маълумот дар бораи хусусиятьои асосии бозича, шароити нигоьдорц ва истифодабарц инчунин нишон додани санаи истеьсол ва м=ьлати истифодаи он ьатмист. Ьар истеьсолкунанда бояд талаботьои зикршударо ьатман риоя намояд. Набояд фаромуш кард, ки пеш аз бозичаи навро ба дасти к=дак додан онро шустан лозим аст. 

Дар хотир дошта бошед, ки риояи назорати бехатарии бозичаьои бачагона хеле муьим аст, чунки бо он кудак ваыти зиёди худро мегузаронад.