ХАБАРҲО

2022-04-01: Вазифа ва функсияҳои асосии маркази ташхисї

 

         Вазифањои Маркази ташхисї инњо мебошанд: гузаронидани ташхисњои мањсулотњои хуроквори, хољагии ќишлоќ ва молњои ниёзи мардум аз рўи салоњият ва аккредитатсия бо истифода аз усулу санљиши физики-кимиёви, аналитики, органолептики радиометрии ва микробиологи дар асоси талаботи њуљљатњои меъёри ва додани хулосањо дар намуди пайнавиштњои (протоколњои) ташхисии мањсулоти додашуда оид ба мутобиќати он ба талаботи њуљљатњои меъёрї.

         Расонидани кумаки назарияви ва амали ба озмоишгоњи санљишии ташкилотњо, корхонањо ва МТМ ба маќсади дуруст ва бехато гузаронидани ташхисї мањсулоти хўрока ва хољагии ќишлоќ, мебошад.

Бо маќсади иљрои вазифањои пешбинишуда Маркази ташхисї функсияњои зеринро иљро менамояд:

         Дар доираи салоњияти худ ба роњ мондани назорат аз болои фаъолияти кормандони Маркази ташхисї ва зерсохторњои вилоятї, шањрї ва минтаќавї;

         Пешнињоди њисоботи фаъолияти моњона, семоња, шашмоња, нўњмоња ва солонаи Маркази ташхисї, инчунин, пешнињоди њисоботи фаъолият дар муњлатњои муќарраршуда ва пеш омадани зарурат аз рўи талаботи супоришњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва супоришњои роњбарияти Агентии Тољикстандарт;

         Таъмини ташкили коргузории Маркази ташхисї ва тартиби нигоњдории њуљљатњои коргузорї ва супоридани он ба бойгонии Агентии Тољикстандарт тибќи тартиби муќарраргардида;

         Дар доираи ваколати худ таъмин намудани њифзи маълумоте, ки сирри давлатї ва тиљоратї дорад;

         Бо тартиби муќарраршуда ширкат варзидан дар тањияи лоињањои санадњои меъёрии њуќуќї оид ба стандартизатсия, метрология, бањодињии мутобиќат ва савдо;

         Иљрои ќонунњои амалкунандаи Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва супоришњои роњбарияти Агентии Тољикстандарт;

         Таъмин намудани сатњи бехатарии њаёт, солимии љомеа, муњити зист, аз љумла, барои ёрї расонидани љињати истифодаи стандартњо, регламентњои техникї, ќоида ва меъёрњои байналмилалї;

         Амалї намудани дигар вазифаву уњдадорињое, ки роњбарият дар ваќти ба амал барории фаъолият дар назди Раёсат мегузорад.

Гулбаҳор Раҷабова,

мудири озмоишгоҳи микробиологии

Маркази ташхисӣ