ХАБАРҲО

2021-02-09: Омўзиш – омили асосии баланд бардоштани сатњи касбият

Агентии Тољикстандарт љињати баланд бардоштани савияи дониши кормандон ва сатњи касбияти онњо дар доираи амалї намудани наќшаи чорабинињо корњои назаррасеро амалї намуда истодааст.

Дар ин робита, дар Агентї бо иќдоми роњбарият аз 8 то 18 феврали соли 2021 бо љалби устодон - лекторњо аз Академияи стандартизатсия, метрология ва сертификатсия Федератсияи Росия курси омўзишї баргузор мегардад.

Омўзиш тариќи он - лайн дар дастгоњи марказии Агентї бо љалб намудани 10 нафар мутахассисон аз шуъбањои раёсати бамеъёрдарории техникї ва стандартонии дастгоњи марказї ва марказњои зертобеъ оѓоз гардид.

Агентї дар доираи љорабинињо љињати мусоидат ба омўзиши мутахассисони соња  њангоми пандемия тамоми шароитро барои гузаронидани омўзишњо тариќи он-лайн муњайё намудааст. Дар курси мазкур омўзиш асосан дар мавзўъњои соњаи стандартонї дар замони муосир, бамеъёрдарории техникї, тањия ва ќабули стандартњо ва регламентњои техникї ба роњ монда шудааст. Инчунин ба шунавандагон таљрибаи Федератсияи Росия ва Иттињоди гумрукї дар самти стандартонї ва бамеъёрдарории техникї омўзонида мешавад. Семинари мазкур барои баланд бардоштани касбияти кормандони соња равона гардида, дар рушди стандартонї дар мамлакат мусоидат менамояд.  Баъд аз хатми курси омўзиши ба шунавандагон диплом дода миешавад.

Масъалаи баланд бардоштани савияи дониши кормандон ва љињати мубодилаи таљрибаи онњо дар маркази таваљљуњи роњбарияти Агентї ќарор дошта, минбаъд низ дар дигар самтњо чунин курсњои омўзишї ба роњ монда мешавад.