ХАБАРҲО

2020-06-03: Њуљљатњои меъёрии техникї-шартњои техникї оид ба сифати истењсоли ниќоб, халатњои махсуси њимоявї ва маводњои антисептикї тањия ва ќабул гардид.

Дар асоси супориши  Њукумати Љумњурии Тољикистон  оид ба таќвияти истењсоли ниќоб, халатњои махсуси њимоявї ва маводњои антисептикї,  љињати пешгирии пањншавии бемории сироятии  “COVID-19” бо маќсади муќаррар намудани меъёрњои сифатї њангоми истењсол аз тарафи мутахассисони Агентии Тољикстандарт дар якљоягї бо масъулини соња аз Вазорати саноат ва технологияњои нав ва Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон    њуљљатњои меъёрии техникии тањиягардидаи дигари давлатњо зери омўзиш ќарор дода шуда, дар муњлати кўтоњтарин    лоињаи шартњои техникии Љумњурии Тољикистон “Ниќобњои таъиноти гигиенї, муњофизатї ва маишии истењсолї - ШТ 8400 ЉТ 030000230 - 001-2020”,  “Мањлулњои антисептикї - Шартњои техникї” ШТ 9182 ҶТ 030000230 - 002-2020”  ва  “Комбинезонњо ва либосњои болопўши таъиноти муњофизатии истењсолї   Шартњои техникї ШТ 8570 ЉТ 030000230 - 003-2020” -ро тањия намуданд.   Баъд аз мавриди  баррасї ва омўзиш ќарор гирифтани лоињаи шартњои техникї  аз тарафи масъулини соња бо дарназардошти пешнињоди онњо лоињањо такмил дода шуда, бо фармоиши директори Агентии Тољикстандарт њамчун њуљљатњои меъёрии техникии истифодашавада дар истењсолоти ватанї  дар ќаламрави љумњурї ќабул ва мавриди амал ќарор дода шуданд.

Бо маќсади  дастгирии корхонањои истењсолї дар самти дўхти ниќобњои њимоявї, мањлулњои безараргардонї ва либоси махсуси њимоятї љињати пешгирии пањншавии бемории сироятии  “COVID-19” њуљљатњои мазкур барои бо тариќи ройгон љињати истифода дар истењсолот ба марказњои зертобеъ дастрас карда шуд.

Айни њол дар асоси талаботи муќаррарнамудаи ин њуљљатњои меъёрии техникї корњои фањмондадињї бо масъулини корхонањои истењсолї идома дошта, њуљљатњои ќабулгардида ройгон ба онњо дастрас  шуда истодаанд.

Агентии Тољикстандарт тасмим гирифтааст, ки минбаъд низ љињати дастгирии корхонањои истењсолї дар самти дўхти ниќобњои њимоявї, мањлулњои безараргардонї ва либоси махсуси њимоятї  барои  пешгирии пањншавии бемории  сироятї  дар њамкорї бо вазорату идорањои дахлдор чорањои амалї андешад.