ХАБАРҲО

2018-02-23: Бозомўзї дар хориљи кишвар ва татбиќи омўзишњо ба манфиати соња аст

Дар доираи њамкорињо бо ташкилотњои соњавии байналмилалї ва минтаќавї мутахассисони Агентї дар хориљи кишвар низ  ба омўзиши таљрибаи пешќадам ва такмили ихтисос фаро гирифта мешаванд.

Дар ин раванд љанде ќабл сардори раёсати бањодињии мутобиќати Агентї Давлатзода Рањмоншо, муовини директори МСМС ва НС-и вилояти Суѓд - Сангинзода С. ва мудири бахши бањодињии мутобиќат дар Маркази  стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои вилояти Хатлон       - Давлатов Э., дар семинари омўзишї доир ба стандарти байналмилалии ISO/IEC 17024 “Талаботи умумї ба маќомоти сертификаткунонии мутахассисон”, ки дар шањри Измири Љумњурии Туркия баргузор гардид, иштирок намуда, соњиби сертификатњои омўзишї гаштанд.

-Албатта, мо таљрибањои андўхтаи худро дар фаъолияти минбаъда татбиќ намуда, барои омўзонидани талаботи стандартњои байналмилалї ба мутахассисони соња ва додани сертификат ба онњо тадбирњо меандешем.

Љорї намудани талаботи  стандарти байналмилалї барои ба роњ мондани сертификатсияи мутахассисон, таќозои замон буда, роњандозї намудани ин таљриба барои баланд бардоштани сатњи касбияти мутахассисон ва дар ин замина ба низом даровардани фаъолияти соњањои гуногун мусоидат менамояд, -изњор намуд зимни суњбат, сардори раёсати бањодињии мутобиќати Агентї, Давлатзода Рањмоншо.