ХАБАРҲО

2017-12-01: Ќарорњои Шўрои љамъиятии машваратї

 

23 ноябри соли љорї дар Агентии Тољикстандарт љаласаи навбатии Шўрои љамъиятии машваратї оид ба стандартонї ва бањодињии мутобиќат доир гардид.

Дар љаласаи навбатї њайати Шўро, муовини директори   КВД ПИТ «Сохтмон ва меъморї»-и Кумитаи меъморї ва                                              сохтмони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, муовини якуми директори Агентии Тољикстандарт, мутахассисони шуъбањо ва магистрони соли дуюми Донишгоњи технологии Тољикистон иштирок намуданд.

Сараввал, баъд аз оѓози љаласа бо пешнињоди аъзоён ба вазифаи раиси Шўрои љамъиятии машваратї оид ба стандартизатсия ва бањодињии мутобиќати назди Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, номзадии  Њакимов Ѓ. Ќ. дастгирї ва тасдиќ карда шуд.

Илова бар ин, ба таври овоздињї директори Фонди љамъиятии ташаббуси шањрвандии сиёсати Интернет Ибодуллоев Муњаммадї ва раиси ассотсиатсияи миллии истењсолкунандагони шир ва мањсулотњои ширии Тољикистон Умед Шомуродов ба њайси аъзои Шўро пазируфта шуданд.

Сипас љаласаи навбатии Шўроро раиси тозаинтихоби Шўро Њакимов Ѓ. Ќ. тибќи барномаи љаласа оѓоз намуда, њозиринро бо мундариљаи љаласаи навбатии Шўро шинос намуд ва тибќи рўзномаи Шўрои љамъиятии машваратї масъалањо мавриди муњокимаи аъзоён ќарор гирифтанд.

Дар Шўро вобаста ба масоили баррасишуда, аз љумла маърўзањои Љумъа Зокир, Аслонов Умед., Мирасил Мирзоев. ва баромаду музокирањои Њакимов Ѓ. Ќ., Улљабоева М. Т., Олимзода М. Н., Абдурањмонзода А. Х., Рањматов А. С. ва Негматова З.,  шунида шуда, бо назардошти муњокимаи масъалањо, таклифњои пешнињодгардида ва муњимияти онњо ќарорњои дахлдор ќабул карда шуданд, ки татбиќи онњо барои пешрафти соња ва ва баланд бардоштани сатњи зиндагии љомеаи кишвар мусоидат мекунанд.

Дар охир наќшаи фаъолияти Шўрои љамъиятии машваратї барои соли 2018 бо назардошти таклифу пешнињодоти аъзоёни Шўро баррасї гардид.