Ҷойҳои корӣ

Номгўи саволҳои намунавӣ ва тавсиявӣ

барои озмун

 

 1. Шаклҳои идоракунии давлатро шарҳ диҳед.
 2. Рангҳои парчами миллӣ чиро ифода мекунанд?
 3. Ичлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон кай ва дар куљо барпо гардид?
 4. Рамзњои давлати кадомњоянд?
 5. Кањрамонњои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон кињоянд?
 6. Конуни ҶТ «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» кай ќабул шудааст?
 7. Хуќуќ чист?
 8. Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мурољиатњои шахсони воќеи ва њуќуќи» кай кабул гардидааст?
 9. Созишномаи сулњ ва истиќрори милли дар Точикистон кай ба имзо расид?
 10. Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, ки айни замон мавриди амал ќарор дорад кадом сол ќабул шудааст?
 11. Андоз чист?
 12. Намудњои минтакањои озоди иктисоди кадомхоянд?
 13. Аввалин маротиба  мансаби Президент чун мансаби олии давлати кай, дар куљо таъсис ёфт?
 14. Қонун чист?
 15. Ҳадафҳои стратегии мамлакат кадомҳоянд?
 16. Баландии садди НБО Роғун чи қадар аст ва дар ин нерўгоҳ чанд адад агрегат насб карда мешавад?
 17. Оид ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” маълумот диҳед.
 18. Мақсадҳои таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон?        
 19. Соли ҳисоботӣ гуфта кадом давраро дар назар дорем?
 20. Дар бораи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ маълумот диҳед.
 21. Субъектҳои ҳуқуқэҷодкунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон киҳо ҳисоб меёбанд?
 22. Кадом иншоотҳо, ки дар Тоҷикистон бунёд гардида истодаанд, аҳамияти минтақавӣ ва стратегӣ доранд ва бо кадом асосу сабабҳо?
 23. Тоҷикистон дар кадом материк (қитъа) ва минтақа ҷойгир шудааст, шумораи аҳолӣ ва ҳудуди он?
 24. Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чи иборат аст?
 25. Тоҷикистон кай узви Созмони Умумиҷаҳонии Савдо шудааст?
 26. Оид ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масълияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» маълумот диҳед?
 27. Оид ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» маълумот диҳед?
 28. Шахсони њуќуќи ва сохибкорони инфироди дар кадом макомот ба ќайди давлати гирифта мешаванд?
 29. Аъзои Хукумат, судяњо, кормандони макомоти њифзи њуќуќ, хизматчиёни њарби, оё метавонанд узви Мачлиси милли бошанд?
 30. Суруди миллии Љумњурии Тољикистонро ки навиштааст?
 31. Эъломияи Умумии Њуќуќи Башар кай кабул шудааст?
 32. Њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд бо кадом восита хифз мегарданд?
 33. Баробарии њама дар назди ќонун, чи маъно дорад?
 34. Воҳидҳои марзиву маъмурии Тоҷикистон тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чи гуна муайян карда шудаанд?
 35. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатӣ» кай қабул шудааст?.
 36. Аз тарафи ки дар ҷумњури риояи дақиқ ва назорати якхелаи иҷрои қонунњо амалӣ карда мешавад?
 37. Тибки мукаррароти Конститутсия - Ҷумҳурии Тоҷикистон чи гуна давлат эътироф гардидааст?
 38. Таксимоти хокимияти давлатиро номбар кунед.
 39. Асосњои иктисодиёти Точикистонро чи ташкил медињад
 40. Моликияти истисноии давлат кадомхоянд?
 41. Дар Тољикистон хукуки иштирок дар интихобот ва раъйпурси, аз синни чанд солаги муайян карда шудааст?
 42. Кадом ќонунњо танњо аз љониби Маљлиси намояндагон мустаќиман ќабул мегарданд ва ба Маљлиси милли пешнињод карда намешаванд?
 43. Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кињо иборат мебошад?
 44. Забони муоширати байни миллатњо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом забон муайян шудааст?
 45.  Ки ба номзадии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешнињод шуда метавонад?
 46. Парламенти Точикистон Маљлиси Олї аз чанд палата иборат аст?
 47.  Ки вакили Мачлиси намояндагон шуда метавонад?
 48. Умуман дар Тољикистон чанд маротиба Конститутсия кабул карда шудааст?
 49. Баъди ба даст овардани Истиклолияти давлати, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кай Конститутсия кабул шуд?
 50. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чанд бобу модда иборат аст?
 51. Конститутсияи Ҷумҳурии Точикистон аз љониби кї ва читавр кабул карда мешавад?
 52. Ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд маротиба тагийру иловахо дароварда шудааст?
 53. Таќсимоти њокимияти давлати?
 54. Њокимияти конунгузор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин:
 55. Вакилони Мачлиси намояндагон аз љониби ки ва чи тавр кабул карда мешаванд?
 56. Маљлиси намояндагон аз чанд вакил иборат аст?
 57. Муњлати ваколати вакилони Мачлиси намояндагон чанд сол аст?
 58. Ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом солњо таѓйиру иловахо ворид карда шудааст?
 59. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом шакли идоракунии давлатӣ амал мекунад?
 60. Мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом шахси мансабдор ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, њуќуќу озодихои инсон ва шањрванд, муайян шудааст?
 61. Ҳуқуқи ташаббуси қонунгузориро киҳо доро мебошанд?
 62. Кадом моддаи Конститутсия Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирнопазир аст?
 63. Соҳибҳуқуқ кист?
 64. Асоси гунањкор њисобидани шахс дар содир кардани љиноят чи гуна њуљљат аст ва онро кадом маќомот кабул мекунад?
 65. Мафҳуми ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ
 66. Мафҳуми сўиқасди ҷиноят?
 67. Мафҳуми ҷазои маъмурӣ
 68. Оё хизматчии давлатӣ ба соҳибкорӣ машғул шуда метавонанд?
 69. Қонуни ҶТ «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» кай кабул шудааст?
 70. Оид ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» маълумот диҳед?
 71. Рўзҳои рухсатии пардохтшавандаи иловагӣ?
 72. Мафҳуми санади меъёрии ҳуқуқиро шарҳ диҳед?
 73. Низоми санадҳои меъёри ҳуқуқиро номбар кунед?
 74. Чӣ гуна давлатро давлати дунявӣ меноманд?
 75. Сирри давлатӣ чист?
 76. Дар ЉТ кадом мақомот назорати конститутсиониро ба амал мебарорад?
 77. Аз болои қарорҳои Суди конститутсионӣ шикоят овардан мумкин аст?
 78. Хусусиятҳои ҳуқуқии Конститутсияро номбар намоед?
 79. Мазмуни муносибатҳои ҳуқуқиро чи ташкил медиҳад?
 80. Субъектҳои ҳуқуқро номбар намоед?
 81. Роҳҳои қатъшавии шаҳрвандӣ кадомҳоянд?
 82. Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна давлат аст?
 83. Вазифаҳои конститусионии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар кунед.
 84. Қонуният чист?
 85. Ҷавобгарии хуқуқӣ гуфта чиро меноманд?
 86. Санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ кай эътибори қонунӣ пайдо мекунад?
 87. Қобилияти пурраи амалкунӣ тибқи қонунгузории гражданӣ кай ба вуҷуд меояд?
 88. Стратегия чист?
 89. Мавњуми бањодињии мутобиќат
 90. Ќонуни ЉТ «Дар бораи бањодињии мутобиќат» кай мавриди амал  ќарор гирифт?
 91. Сертификати мутобиќат чист?
 92. Барои гирифтан сертификат кадом њуљљатњо лозим мешаванд?
 93. Муњлати додани сертификат?
 94. Барои кадом мањсулот сертификати карантини талаб карда мешавад ?
 95. Сертификати њатмї дар асосї кадом њуљљат муайян шудааст.
 96. Маънои калимаи сертификат чист?
 97. Сертификатсия чист?
 98. Стандарт чист?
 99. Декларатсияи  мутобиќат чист?
 100. Баходињии мутобиќат бо кадом маќсадњо амали карда мешавад?
 101. Намудњои бањодињии мутобиќат
 102. Њамкори бо хадамоти Гумрук дар  асоси кадом њуљљат ба роњ монда шудааст.
 103. Маќсади сертификатсия
 104. Мафњуми регламенти техникї
 105. Обектњо ва субектњои бањодињии мутобиќат кадомњоянд.
 106. Њуљљатњои бањодињии мутобиќат
 107. Маќоми ваколатдори давлати дар соњаи бањодињии мутобиќат
 108. Тартиби амали намудани сертификаткунонии мањсулоти гушти
 109. Тартиби ба њудуди гумрукии ЉТ ворид намудани мол ва мањсулоти њатман сертификатсияшаванда
 110. Конунњои соњавии Агентии Тољикстандарт
 111. Конститутсияи ЉТ аз чанд боб ва  чанд мода иборат аст.?
 112. Маќсади ворид намудани таѓйирот дар карори ХЉТ тањти № 310
 113. Барои хизматчиёни давлатии маъмури чанд категорияњои мансабњои давлати муќаррар карда шудааст.?
 114. Моддаи 29 Ќонуни ЉТ «Дар барои бањодињии мутобиќат»
 115. Маќсади санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор
 116. Расмиёти гузаронидани санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор
 117.  Огоњинома дар бораи санљиш ва маълумотњои дар огоњинома нишон дода шуда.
 118. Ќарор оид ба гузаронидани санљиш фаъолияти субъектњои хољагидор ва маълумотњои дар ќарор нишон дода шуда.
 119. Санади санљиш ва маълумотњои дар санад нишон дода шуда.
 120. Дар кадом њолатњо санљишњо беэътибор дониста мешаванд.
 121. Намудњои санљиш ва шарњи мухтасари онњо.
 122. Даврияти санљишњои субъектњои хољагидор.
 123. Номгўи саволњое, ки ба назорати давлатии таъминоти метрологии субъекти хољагидор дахл дорад.
 124.  Ўњдадорињои шахсони мансабдори маќомоти санљишї.
 125. Моддаи дахлдори Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї, ки ба њуќуќвайронкунињо дар соњаи метрология дахл дорад.
 126.  Санљиши мутобиќати воситањои ченак.
 127.  Воњидњои асосї ва иловагии байналмиллалии SI.
 128. Намудњои санљиши мутобиќати воситњаои ченак.
 129.  Санљиши мутобиќгардонии ибтидої.
 130.  Санљиши мутобиќати даврї.
 131.  Санљиши мутобиќгардонии ѓайринавбатї.
 132.  Санљиши мутобиќгардонии нозиротї (инспексионї).
 133. Санљиши мутобиќгардонии экспертї.
 134.  Иштибоњоти воситањои ченак.
 135. Мафњумњои метрологии «метрология», «мутобиќати воситањои ченак», «андозагии (калибровка)-и воситањои ченак»-ро шарњ дињед.
 136. Мафњуми номуайянии ченкуниро шарњ дињед.
 137.  Тасдиќи навъи воситањои ченак.
 138.  Намудњои назорати давлатии метрологї.
 139. Воситањои ченаке, ки бояд њатман ба санљиши мутобиќгардонии давлатї фаро гирифта шаванд.
 140.  Воситањои ченаке, ки ба санљиши мутобиќгардонии давлатї фаро гирифта намешаванд.
 141.  Мањакњои давлатии воњидњои бузургї.
 142.  Соњањое, ки тањти назорати давлатии метрологї ќарор мегиранд.
 143. Њуќуќњои нозирони давлатї њангоми анљом додани назорати давлатии метрологї дар минтаќањои дахлдор.
 144. Њуќуќњои нозирони давлатї њангоми риоя нашудани ќоида ва меъёрњои метрологї.
 145.  Сохтори хадамоти метрологии Љумњурии Тољикистонро номбар кунед ва шарњ дињед.
 146.  Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сарфаљўї ва самаранокии энергия»
 147. Кадом регламентҳои техникии Ҷумҳурии Точикистон дар соҳаи маҷмааи агросаноатӣ татбиқ мегарданд?
 148. Талаботи умумӣ ба бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ кадомњоянд?
 149. Талабот ба тамғагузории маҳсулоти хӯрокворӣ.
 150. Талабот нисбат ба хати технологӣ ҳангоми истеҳсоли маҳсулоти хўрокворї.
 151. Доираи татбиқи Регламенти техникии "Бехатарии шир ва маҳсулоти ширӣ"
 152. Талаботи Регламенти техникии ”Бехатарии мањсулоти хўрокворї”
 153. Ҳангоми истењсоли ќаннодињо кадом маводњо исифода мешаванд?
 154. Хусусиятњои  органолептикї, физики-кимиёвї ва микробиологии ќаннодињо  кадомњоянд?
 155. Кадом санадҳо ва њуљљатњои меъёрї-техникї талаботро нисбати ќаннодињо муќаррар менамоянд?
 156. Кадом намудњои мањсулотњои  њасибї мављуданд?
 157. Маводхои асосї ва ёрирасони исифодашаванда  њангоми истењсоли њасибњо кадомњоянд?
 158. Раванди технологии истењсоли њасибњо аз кадом марњилањо иборат аст ва  њангоми истењсоли онњо кадом таљњизотњо лозиманд?
 159. Кадом санадхо ва њуљљатњои меъёрї-техникї талаботро нисбати њасибњо дар бар мегиранд?
 160. Хуссиятњои  органолептикї, физики-кимиёвї ва микробиологии мањсулоти  ширї кадомњоянд?
 161. Кадом санадњо ва њуљљатњои меъёрї-техникї талаботро нисбати махсулотњои ширї дар бар  мегиранд ?
 162. Раванди технологии истењсоли равѓани растанї аз кадом марњилањо иборат аст?
 163. Хусуссиятњои ассосии равѓани поки пахта кадомњоянд?
 164. Санадњо ва њуљљатњои меъёрї-техникие, ки талаботро нисбати равғани растанї муќаррар менамоянд?
 165. Раванди технологии истехсоли орди гандумї кадом мархилањоро дар бар мегирад?
 166. Раванди технологии  истехсоли макарон кадом мархилањоро дар бар мегирад?
 167. Кадом намудњои нушокињои ғайриспиртї мављуданд?
 168. Ҳангоми истењсоли нушокињои ғайриспиртї кадом маводњо истифода мешаванд?
 169. Раванди технологии истењсоли нушокињои ғайриспиртї аз кадом марњилањо иборат аст?
 170. Тухми ғизоии мурѓ ба кадом гўруњњо људо мешаванд ва вобаста ба кадом нишондодњо?
 171. Раванди технологии истењсоли консервахо аз мева ва сабзавот кадом марњилањо иборат аст?
 172. Дар кадом њолат мањсулоти хўрокворї хатарнок њисобида мешавад?
 173. Принсипњои бамеъёрдарории техникиро номбар кунед.
 174. Уњдадорињои истењсолкунандагони мањсулоти хўрокворї кадомњоянд?
 175. Фаъолияти нозири Агенти њангоми ошкор намудани мањсулоти хўроквории ба талаботи РТ ва ЊМТ љавобгўй набуда чи гуна аст?
 176. Мафњуми "Регламенти техникї" ва "Њуљљати њамоњангшуда" тибќи муќаррароти Ќонуни Љумҳурии Точикистон "Дар бораи бамеъёрдарории техникї".
 177. Маќсадњои асосии амалї   намудани Регламентњои техникї.
 178. Доираи татбиќи Регламенти техникии Љумҳурии Точикистон "Бехатарии мањсулоти таъиноти кўдакон ва наврасон".
 179. Талабот ба бехатарии пойафзолњо ва маснуоти чарчинворї тибќи  Регламенти техникии Љумҳурии Точикистон "Бехатарии мањсулоти таъиноти кўдакон ва наврасон".
 180. Ќабатњои либос ва маснуот аз маводњои бофандагї аз рўи таъиноти вазифавиашон.
 181. Доираи татбиќи Регламенти техникии Љумҳурии Точикистон "Бехатарии мањсулоти мебелї".
 182. Талаботи асоси нисбати бехатарии мањсулоти мебелї.
 183. Ҳамроҳсозии  иљозатдодашудаи  нахҳо  ва  риштањои синтетикї дар маҳсулоти нассољии либоси мактабї.
 184.  Фарќи байни нахи сунъї аз нахи синтетикї.
 185. Фарќи матои бофандагї аз трикотажї.
 186.  Раванди технологї ва усули санљиши мањсулоти дўзандагї.
 187. Марњилањои асосии истењсоли мањсулот дар  соњаи полиграфия.
 188. Намудхои чопкунї дар типография
 189. Санадњо ва ЊМТ, ки сифати мањсулоти полиграфї ва  китобњои дарсиро муайян мекунанд.
 190. Раванди технологии истењсоли мањсулоти рангуборї ва таркиби рангњои дар об њалшаванда ва эмаллї.
 191.  Усулҳои ташхиси пойафзол.
 192. Нишондодњои асосии сифати пойафзол кадомњоянд?
 193.  Дар кадом шароит  сифати пойафзол барои хизматчиёни њарбї муайян мегардад?
 194.  Раванди технологии истењсоли мањсулоти дуредгарї.
 195.  Раванди технологии истењсоли дару тирезаи пластикї.
 196. Усулњои ташхиси мањсулоти дару тирезаи пластикї.
 197.  Раванди технологии истењсоли матоъ.
 198. Усулњои ташхиси матоъ.
 199. Намудњои матоъ аз рўи таркибашон.
 200. Раванди технологии љўроб.
 201.  Усули ташхиси сифати љўроб.
 202. Тиреза аз ПВХ дар асоси кадом стандарти давлати истењсол карда мешавад ва кадом нишондињандањои талаботи техникї бояд риоя карда шавад?
 203.  Аз пахтаи хом дар заводҳои коркард кадом номгўи маҳсулот људо карда мешавад?
 204.  Либоси мактабии бачагона аз рўи кадом стандарт истеҳсол карда мешавад ва кадом талаботи бехатариро дорад?
 205. Либоси њарбї аз руи кадом стандарт истехсол карда мешавад ва кадом талаботи бехатариро дорад?
 206. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи химояи хукуки истеъмолкунандагон» кай ќабул карда шудааст ва маќсади ќабули ин конун дар чист?
 207. Муњлати кафолати мол аз кадом вакт хисоб карда мешавад?
 208. Муњлати иваз намудани моли дорои сифати номатлуб?
 209. Муњлати кафолати мол аз тарафи ки муайян карда мешавад? 
 210. Кадом намуди махсулотињо дар фуруш буда наметавонанд?
 211. Рељаи кори корхонањои савдо ва хўроки умумї барои ки тартиб дода мешавад ва аз тарафи ки муќаррар карда мешавад?
 212. Фуруши моле, ки муњлати коршоямиаш гузаштааст ва њамчунин моле, ки бояд ба он муњлати хизмат ё муњлати коршоями муќаррар карда мешуд, вале муќаррар  нагаштааст иљозат њаст ё не?
 213. Маълумот дар бораи мол дар Љумњурии Тољикистон бо кадом забон амалї мегардад?
 214. Шахрвандон хукук доранд дар иттиходияњои љамъиятии истеъмолкунандагон муттахид шаванд.
 215.  Дар кадом њолат моли дорои сифати матлуб иваз ё баргардонида мешавад?
 216.  Њуќуќњои истеъмолкунандаро номбар кунед.
 217.  Ќонуни  Љумњурии Тољикистон “Дар бораи санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор” кай ќабул карда шудааст ва маќсади ќабули ин ќонун дар чист?
 218.  Моќомоти санљишкунанда чанд рўз пеш аз санљиш, субъекти хољагидорро бояд огоњ кунад?
 219.  Санљиш аз чи оѓоз мегардад?
 220.   Намудњои санљиши фаъолияти субъекти хољагидорро номбар кунед.
 221.  Асос барои гузаронидани санљиш чи мебошад?
 222.  Санљиши наќшавї дар асоси чи гузаронида мешавад?
 223.  Дар кадом њолат санљиши субъекти хољагидор беэътибор дониста мешавад?
 224.  Санљишњои ѓайринаќшавї дар кадом њолатњо гузаронида мешавад?
 225.  Даврияти сачишњои фаъолияти субъекти хољагидор аз рўи чи муайян карда мешавад?
 226.  Даврияти санљишњои фаъолияти субъекти хољагидор аз рўи дараљаи таваккалнокї ба чанд гурўњ ва ба кадом мўњлат таќсим шудааст?
 227.  Фуруши кадом мањсулотњо бе тамѓаи аксизи манъ аст?
 228.  Ќонунњои соњавии Агентии Тољикстандарт кадомњоянд?
 229.  Кодекси њуќуквайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон кай ќабул карда шуд ва аз кадом ваќт мавриди истифода ќарор гирифт?
 230.  Баррасии парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї тибќи кадом Кодекс амалї карда мешаванд?
 231. Протоколи њуќуќвайронкунии маъмурии аз тарафи  ки тартиб дода мешвад?
 232.  Регламенти техникї чист?
 233.  Сертификати мутобиќат чист?
 234.  Объектњои савдоро номбар кунед.
 235.  Намудњои савдоро номбар кунед.
 236.  Намудњои хўроки умумиро номбар кунед.
 237.  Нархи мол (кору хизматрасонї) чи тавр муайян карда мешавад?
 238.  Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи савдо ва хизматрасонии маишї” кай ќабул гардидааст ва ќонуни мазкур кадом муносибатњоро ба танзим медарорад?
 239. Маќоми ваколатдори давлати дар самти сиёсати бањисобгирии муњосиби ва њисоботи молияви кадом маќомот мебошад ?.
 240. Андозаи адди аќќали музди мењнат чанд сомони муаян карда шудааст?
 241. Як нишондињанда барои њисобњо чанд сомони муайян карда шудааст.
 242. Фонди њифзи иљтимоии ањоли чанд фоиз муаян карда шудааст?
 243. Андоз аз фоида чанд фоиз тибќи кодекси андози ҶТ чанд фоиз муаян карда шудааст?
 244. Музди мењнат мувофиќи кадом њуљљат аз хазина пардохт карда мешавад?
 245. Дар асоси  кадом њуљљат аз бонк пули наќди гирифта мешавад?
 246. Мувофиќи кадом њуљљат пардохтњои ѓайринаќди сурат мегирад?
 247. Мувофиќи кадом њуљљат дар хазина маблаѓ ќабул карда мешавад?
 248. Мувофиќи кадом њуљљат аз хазина пули наќди гирифта мешавад?
 249. Борхат дар асоси кадом њуљљат дода мешавад?
 250. Меъёри андози иљтимои чанд фоиз мебошад?
 251. Меъёри андоз аз истифодабарандагони роњњои автомобилгард тибќи кодекси андози ҶТ чанд фоиз мебошад ?
 252.  Мафњумњои актив ва пасив дар тавозуни корхона чиро ифода менамояд  ?
 253. Меъёри андоз аз даромад тибқи кодекси андози ҶТ чанд фоиз мебошад ?
 254. Бамеъёрдарории техникї чист?
 255.  Объектњои бамеъёрдарории техникї кадомњоянд?
 256. Субъектњои бамеъёрдарории техникї  кињо ба њисоб мераванд?
 257.  Бањодињии мутобиќат чист?
 258. Регламенти техникии ЉТ «Бехатарии масолењ ва маснуоти сохтмонї» кай ќабул карда шудааст ва аз кай мавриди амал ќарор гирифт?
 259. Дар кадом њолатњо санљиши фаъолияти субъекти хољагидор беэътибор дониста мешавад?
 260.  Нозири давлатии Тољикстандарт дар соњаи саноати вазнин дар асоси кадом ќонунњои ЉТ ваколаташро  амали мекунад?
 261.  Намудњои санљиш кадомњоянд?
 262.  Чи гуна озмоишњо дар соњаи саноати вазнин гузаронида мешаванд?
 263.  Мањсулоти асоси барои истењсоли омехтаи бетон?
 264.  Нишондињандањои асосии техникии сангњои бетонии деворї?
 265.  Нишондињандањои асосии техникии тахтасангњои бетонии роњрав?
 266.  Бетони вазнин аз бетони сабук чї фарќ дорад?
 267.  Нишондињандањои асосии сангреза кадомњоянд?
 268.  Нишондињандањои асосии рег кадомњоянд?
 269.  Охирин санљиши мањсулоти бетонї пас аз чанд шабонарўз гузаронида мешавад?
 270.  Охирин санљиши бетони гидротехникї  пас аз чанд  шабонарўз гузаронида мешавад?
 271. Фарќияти бетон аз бетони гидротехникї дар чист?
 272.  Сангреза ба чанд гуруњ таќсим мешавад?
 273.  Нишондињандањои асосии арматураи пўлодин кадомњоянд?
 274.  Таркиби махсулоти оханубетонї кадомхоянд?     
 275. Нишондихандањои асосии махсулоти оханубетонї кадомхоянд?      
 276. Фарќияти пўлод аз чуян дар чист?
 277. Нишондињандањои асосии хишти сафолї кадомњоянд? 
 278. Чанд намуди семент дар Чумхурии Точикистон истењсол мешавад?    
 279. Њарорати гармие, ки  портландсемент (ПЦ-400 илова нол) истењсол мешавад?
 280.  Мањсулоти асосї барои истењсоли омехтаи асфалтобетон кадомњоянд?
 281. Фурўши мањсулоте, ки аз он намунаи санљишї гирифта шудааст манъ кардан мумкин аст ё не?
 282.  Нишондињандањои  асосии гачи сохтмонї?
 283.  Маблаѓхое, ки бо тариќи љарима ситонида мешаванд ба куљо ворид карда мешавад?
 284.  Оё бе сертификати мутобиќат реклама кардан ва фурўши мањсулот  мумкин аст ё не?
 285. Таќдири мањсулотхое, ки ѓайри стандартианд?
 286. Шаҳодатномаи хизматрасонӣ чӣ гуна ҳуҷҷат мебошад?
 287. Асоси ҳуқуқии гирифтани шаҳодатномаи хизматрасонӣ чї мебошад?
 288. Барои баҳо додани ҳолати объекти хизматрасонӣ чиро бояд санҷид?
 289. Кадом ҳуҷҷатҳо барои сертификатсиякунонии иншоотҳои хизматрасонї лозиманд?
 290.  Ќонунњои  соњавии  Агентиро  номбар кунед ва  чї  меъёрро  танзим мекунад?
 291. Баҳодиҳии мутобиқат чӣ гуна фаъолият мебошад?
 292. Мафњуми сертификатсияро  гуед?
 293. Сертификатсияи ҳатмӣ нисбати кадом объектҳо амалӣ карда мешавад?
 294. Сертификатсияи ихтиёрӣ аз тарафи кадом мақомот ё ташкилот амалӣ мегардад?
 295. Хизматрасонии маишӣ чї гуна фаъолият мебошад?
 296. Талабот оид ба  таҳсилоти касбии нафарони  хизматрасон.
 297. Стандартҳои миллии туризм ва меҳмонхонаҳоро номбар кунед?
 298. Категорияҳои меҳмонхонаҳо аз рӯи кадом талабот муайян карда мешаванд?
 299. Санадҳои меъёрии стандартониро номбар кунед?
 300. Классификатсияи нуқтаҳои савдо.
 301. Қоидаҳои асосии хизматрасонии савдои чакана.
 302. Талаботҳо  оид ба хизматрасонии нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ.
 303. Классификатсияи  сартарошхонаҳо.
 304. Талаботҳои бехатарӣ барои сартарошхонаҳо
 305. Аз рӯи классификатсия нуқтаҳои хӯроки умумӣ ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мешаванд?
 306. Тартиби гузаронидани сертификатсияи хизматрасонӣ.
 307.  Нақшаи сертификатсияи иншоот чӣ тавр муайян карда мешавад?
 308. Номгӯи молу маҳсулот, кору хизматрасониро кадом мақомот муқаррар менамояд?
 309.  Хизматрасонии бозорҳо аз рӯи кадом ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқӣ ба амал бароварда мешавад?
 310. Чанд Регламенти техникї дар Љумњурии Тољикистон ќабул гардидааст ва дар самти фаъолияти шумо кадоми онњо истифода бурда мешаванд, номбар кунед?
 311. Бо кадом маќсад аудити дохилї дар озмоишгоњ гузаронида мешавад, кињо хуќуќи гузаронидани онро доранд ва дар кадом стандарти байналмиллали оварда шудааст.?
 312. Номи пурраи стандарти байналмиллалии ИСО МЭК 17025 ро гуфта дињед дар кадом банд оиди санљиш аз тарафи роњбарият гуфта шудааст, маќсади он аз чї иборат аст.
 313. Системаи менељменти сифат чист ва дар асоси кадом стандарт љорї карда мешавад.
 314. Мањлули 10 % -и кислотаи хлорид чи хел тайёр карда мешавад?
 315. Нормалнокии мањлул чи маъно дорад?
 316. Мањсулоти хатарнок гуфта кадом мањсулотро мегуянд онро шањ дињед?
 317. Дар асоси кадом нишондодњо бехатарии мањсулоти хуроквориро ташхис мегузаронанд ва дар асоси кадом њуљљати меъёрї?
 318. Маънои калимањои сходимостӣ ва воспроизводимост- ро шањр дињед.
 319. Дар асоси кадом њуљљатњо оиди системаи менељменти сифат озмоишгоњи шумо фаъолият менамояд?
 320. Барои чї гузаронидани калибровкаи зарфњои ченакдор лозим аст?
 321. Бо кадом усулњо босифат будани санљишро муайян кардан мумкин аст
 322. Дар ваќти корњои озмоишгоњи кадом омилњои техники бехатариро бо инобат гирифтан лозим аст?
 323. Кадом хавфњо риски дар озмоишгоњ мумкин аст, ки љой дошта бошанд?
 324. Кадом нишондодњои микробиологиро дар озмоишгоњ ташхис мекунанд?
 325. Мафњуми санљиши босифат чист?
 326. Барои чї системаи менељменти сифат СМС дар озмошгоњ лозим аст?
 327. Маънои мафњуми амалњои ислоњоти ва огоњониданро фањмонед?
 328. Барои чї нишондодњои муњити зистро дар њуљра тањти назорат ќарор медињанд ва аз кадом асбобњо истифода мебаранд?
 329. Барои чї ва чи гуна намунаро дар озмоишгоњ тањти назорат ќарор медињанд?
 330. Маънои номутобиќатии потенсианалиро фањмонда дињед?
 331. Маънои назорати метрологии озмоишгоњро фањмонда дињед?
 332. Кадом њуљљатњои СМС ро дар озмошгоњ медонед?
 333. Кадом намуди бактерияњои зарароваро медонед?
 334. Кадом тадљизотро воситаи ченкуни меноманд?
 335. МЛСИ чист ва барои чи мегузаронанд?
 336. Чигуна хизматрасонии техники таљњизотњоро мегузаронанд?
 337. Кадом намуди њуљљатњои беруна ва дохиларо медонед?
 338. Сиёсати озмоишгоњ чист ва барои чи он лозим аст?
 339. Маќсади кори озмоишгоњ дар чист ?
 340. Дар бораи ҳуқуқи инсон тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод карда шавад.
 341. Масъалаи арзиши олӣ эътироф шудани инсон ҳуқуқ ва озодињои он тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шарҳ дода шавад.

 

 1. Боби дуюми Конститутсияи  Ҷумҳурии Тоҷикистон   шарҳ дода шавад.
 2. Њуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд, ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон  муқарар карда шудаанд тасниф карда шавад.
 3. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ (қонунҳо) ва барномаи (консепсияҳо, стратегияҳо, барномаҳо) доир ба ҳуқуқи инсон номбар карда шавад.

 

 1. Дар бораи : Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муроҷиати шахсони воқеъи ва ҳуқуқӣ” 23 июни соли 2016 маълумот пешниҳод карда шавад.
 2. Намудҳои муроҷиат, шаклҳои муроҷиат ва муҳлатҳои баррасии муроҷиатҳо тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муроҷиати шахсони воқеъи ва ҳуқуқӣ” 23 июни соли 2016 шарҳ дода шавад.
 3. Дар бораи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон “  аз 20 марти соли 2008 маълумот пешниҳод карда шавад.
 4. Дар бораи сохтор ва вазифаҳои асосии мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод карда шавад.
 5. Механизмҳои миллии ҳифзи ҳуқуқи инсон номбар карда шавад.
 6. Дар бораи Барномаи таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон барои солҳои 2022-2026 ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикитсон аз 30 декабри соли 2021, №565 тасдиқ карда шудаааст маълумот пешниҳод намоед.
 7. Дар бораи Эъломияи Куруши Кабир ва дигар сарчашмаҳои ҳуқуқии таърихии миллӣ оид ба ҳуқуқи инсон маълумот пешниҳод карда шавад.
 8. Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ вобаста ба соҳаи ҳуќуќи инсон, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, номбар ва шарҳ дода шавад.
 9. Дар бораи Эъломияи ҳуқуқи башар маълумот пешниҳод намоед.
 10. Мафњуми «давлатї иљтимої» тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон шарњ дода шавад.
 11. Мањфуми «давлатї ягона» тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон шарњ дода шавад.
 12. Санадњои меъёрии њукуќї (ќонунњо) ва барномавї (консепсияњо, стратегияњо, барномањо) доир ба муќовимат ба экстремизм ва терроризм номбар карда шавад.
 13. Санадњои њуќуќии байналмиллалии вобаста ба муќовимат бо терроризм ва экстремизм, ки Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф кардааст, номбар карда шавад.
 14. Дар бораи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза ба зидди терроризм» маълумот пешнињод карда шавад.
 15. Мафњумњои «терроризм» ва «амалї террористї» шарњ дода шаванд.
 16. Субъектњои бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда номбар карда шуда, доираи ваколатњои онњо дар ин самт шарњ дода шаванд.
 17. Субъектњои дар мубориза бар зидди терроризм иштирокунанда номбар шуда, доираи ваколатњои онњо дар ин самт шарњ дода шаванд.
 18. Дар бораи Стратегияи муќовимат ба экстремизм ва терроризм дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2021-2025 маълумот пешнињод карда шавад.
 19. Дар бораи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муќовимат ба экстремизм» маълумот пешнињод карда шавад.
 20. Мафњумњои «экстремизм» ва «сепаратизм»шарњ дода шаванд.
 21. Субъектњои ба экстремизм бевосита муќовиматкунанда номбар карда шуда, доираи ваколатњои онњо дар ин самт шарњ дода шаванд.
 22. Субъектњои дар муќовимат ба экстремизм иштирокунанда номбар карда шуда, доираи ваколатњои онњо дар ин самт шањр дода шаванд.
 23. Дар бораи моддањои дахлдори Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон вобаста ба муќовимат  бо терроризм ва экстремизм маълумот пешнињод карда шавад.
 24. Дар бораи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї» маълумот пешнињод карда шавад.
 25. Дар бораи шаклњои иттињодияњои динї ва вазъи њуќукии онњо маълумот пешнињод карда шавад.
 26. Дар бораи Консепсияи сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистон дар соњаи дин маълумот пешнињод карда шавад.