МТМ шаҳри Исфара

Маркази санжиши минтаыавии Агентии Тожикстандарт дар шаьри Исфара бо маысади ьимояи бозори истеъмолии Жумхурии Тожикистон, пешгирии воридоти мольои бесифат ба бозорьои дохила ва баланд бардоштани сатьи хизматрасонц  бо маысади ижрои Фармони Президенти Жумхурии Тожикистон «Дар бораи баъзе тадбирьо жихати ьимояи бозори истеъмолии Жумхурии Тожикистон» тахти № 1111 аз 20 ноябри соли 1998 барои пурз=р намудани назорат, санжиши давлатц ва сифати маьсулоти фур=хташаванда, ьимояи бозори дохилц аз воридоти мольои бесифат таъсис  ёфтааст. Дар асоси Фармони мазкури Сарвари мамлакат Ыарори Ьукумати Жумхурии Тожикистон таьти № 97 аз 16 марти соли 1999 «Дар бораи ьимояи бозори истеъмолии Жумхурии Тожикистон аз воридшавии мольои бесифат» имзо ва нашр шуда буд.

Дар асоси ин ьужжатьои муьим Ыарори Раиси вилояти Сущд (собиы Ленинобод)  таьти № 380 аз 29 декабри соли 2000 ва Ыарори Раиси шаьри Исфара ьам ба имзо расида, дар бинои ташхисгоьи агрокимёвии Селхозхимияи шаьри Исфара Маркази санжиши минтаыавии навташкил дар асоси фармони директори Агентии Тожикстандарт    ба фаъолият шуруъ кард.

Санаи 5-уми сентябри соли 2001 Маркази санчиши минтакавии шахри Исфара ба сифати ташхисгоьи ваколатдори мустаыил дар реестри давлатии органи миллии сертификатсионц, яъне агентии Тожикстандарт ба кайд гирифта шуд, ки дар он 10 нафар мутахассисон фаъолият мебурданд. Айни замон дар соли 2016 дар Марказ 35 нафар мутахассисони соьибтажриба фаъолият бурда истодаанд.

13-уми сентябри соли 2002 баъди ба танзимдарории давлатц Марказ соьиби маыоми Органи сертификатсионц шуд ва жоизи зикр аст, ки таъсиси ин орган барои соьибкорони шаьрьои  Исфараву Конибодом аз ьар жиьат дастгирии моддиву маънавист. То таъсиси Органи сертификатсионии Марказ соьибкорони минтаыаьои номбурда барои гирифтани сертификати мольои воридотию содиротц ба маркази вилоят мурочиат менамуданд, ки барои ин ваыту маблащи иловагц сарф мешуд.

Дар соли аввал ташхисгоьи Марказ   барои ташхиси 43 намуди маьсулоти кишоварзц ваколатдор шуд. Соли 2002 бошад барои ташхиси 101 намуди маьсулот ваколат пайдо намуд, ьоло дар ин айём ьуыуыи 350 намуди маьсулоти соьаи гуногунро ташхис кардан дорад. Бар замми ин бо ташхисгоььои ваколатдори корхонаьои истеьсолии минтаыа, ки аз тарафи Маркази миллии ваколатдиьц оиди гузаронидани ташхисьои сертификатсионии намудьои алоьидаи маьсулотьо ваколатдор карда шудаанд, бо маысади назорати сифати маьсулотьои истеьсоли  ватанц ва воридотц ьамкории зич ба роь монда шудааст.

Воыеият ва раванди тарраыыиёт нишон дод, ки дар ьаыиыат табъу завыи истеъмолкунандагон ба кулли тащйир ёфта, аз истеьсолотчиён талаботхои дигарро таыозо доранд, яъне ба ракобати хизматрасонц ва маьсулоти истеьсолшуда жавобгу будани истеьсолотро на фаыат дар бозори дохила, балки дар хорижи кишвар низ талаб доранд, дар ин самт пеш аз ьама санжиши сифати маьсулот-мутобиыати он ба талаботи меъёрьои байналмиллалц наыши муьим мебозад. Дар ин васила Марказ ьамеша ба он кушиш ба харж медиьад, ки дар ташхисгоь услубьои нави ташхисро бо истифода аз технологияьо ва услубьои  замонавц ба роь монад, ки боиси кам гаштани давомнокии санжишьо гашта сифати ташхисьо ба таалботи меъёрьои байналмиллалц жавобг= бошанд.

Бо ин маысад дар ин давра ташхисгоьи Марказ бо тажьизотьои замонавии зерин таъмин карда шуданд:    

  • -соли 2006 Анализатор волтампрометрц ТА-2
  • -соли 2008 Лактаномер
  • -соли 2008 Рефрактометр
  • -соли 2010  Сентрофуга
  • -соли 2012 бо гамаспектрометр «Сигнал-М» - барои муайян намудани радионуклидьо
  • -соли 2016 бо Анализатор волтамперометрц ТА-4 барои муайян намудани металльои вазнин

 

Соли 2008 бошад аз тарфи Агенц бо маысади назорати сифати маьсулотьо дар бозори истеъмолии ноьия дар бозори Марказии шаьри Исфара ташхисгоьи маьсулотьои х=рокворц ва кишоварзии бо тажьизотьои замонавц мужаььаз ба истифода дода шуд, ки ьамар=за сифати маьсулотьои дар бозор ба фур=ш гузошташударо мавриди ташхис ыарор медиьад.

Ташхисгоьи Марказ дар соли 2013 аз тарафи Ташкилоти бонуфузи байнидавлатц мувофиы ба стандарти ISO 17025 «Талаботи асосц барои озмоишгоььои салоьиятноки санжишц» ваколатдор карда шудааст.

Аз соли  2003 инжониб дар Марказ ташхисгоьи маьсулотьои нафти фаъолият мебарад, ки бо тажьизотьои лозимаи ба талаботи  жорц жавобг= таъмин буда, имконият медиьад сифати маьсулотьои нафтии воридотц ва истеьсоли дохила пурра зери назорат гирифта шаванд.

Соли 2003-юм дар Марказ бахши метрологц- бахши воситаьои ченаки механикц ва электромагнитц ба фаъолият ощоз намуд, ки дар он 2 нафар мутахассис фаъолият менамуданд. Бо назардошти дархости соьибкорну шаьрвандон ва корхонаьои истеьсолц, ки бахши мазкур давра ба давра доираи фаъолияташро васеъ намуда аз санжиши давлати гузаронии воситаьои ченаки теплотехникц, геометрц ва ьисобкунакьои обц ба роь монда шуданд.  

Аз тарафи Марказ дар соли 2003 аз санжиш гузаронии воситаьои ченкунии гази табии дар ташхисгоьи ЖШСК «Исфарагаз» ба роь монда шуданд.

Соли 2007 Марказ аз тарафи Агентц бо тажьизоти замонавии  «QJ-50-01» барои аз санжиш гузаронии ьисобкунакьои гази табии таъмин гардид.

Соли 2008 шуъбаи метрологии Марказ бо тажьизоти ХВТ15-50 барои аз санжиш гузаронии ьисобкунакьои обц таъмин гардид.

Таъмин будан бо дастгоҳе, ки хисобкунакхои обиро аз санчиши давлати мегузаронад, барои сарфакорона истифода бурдани ин неъмати муккадаси сарзамини Точикистон мусоидат хохад кард. Солхои 2005-2015 маълум аст, ки дахсолаи об барои хаёт мебошад. Хамчунин солхои охир маҳз бо шарофати суханрониҳо ва нишондодҳои Асосгузори сульу ваьдати миллц-Пешвои миллат, Президенти мамлакат м=ьтарам Эмомалӣ Раҳмон нуктаи назар ва муносибати точикону точикистониён, ҳатто кулли аҳли ҷахон нисбати муъчизаи худованди - об дигаргун шуда истодааст. Акнун аҳли шаҳру деҳоти Исфара имконият доранд, ки ин чизи хаётбахшро мулохизакорона истифода баранд. Таксимоти об ва пардохти маблаги он хам ба низоми муайяне хохад даромад.

Ба роь мондани аз санжиш гузаронии воситаьои ченак дар Марказ ба аьолии шаьру ноьияи Исфара, соьибкорон ва корхонаьои истеьсолц имконият дод, ки ваыт ва маблащи худро сарфа намоянд. То кушода шудани шуъбаи метрологии Марказ оньо воситаьои ченаки худро ба Маркази вилоятии Агентц дар шаьри Хужанд барои аз санжишгузаронц пешниьод менамуданд.

Гузаштан ба низоми нави иытисодц-иытисодц бозаргонц, ба маротиб афзудани хариду фур=ши маьсулот ва зиёд гаштани нуытаьои савдою хизматрасонц ва ба миён омадани назорати доимии оньо боис гашт, ки дар Марказ соли 2011 сол бахши нозири савдо ташкил карда шавад. Дар бахши мазкур 3 нафар мутахассиси соьибтажриба фаъолият бурда истодаанд.

Кормандони ьамаи шуъбахои Маркази санчиши минтакави бо корхонахои истеьсолц, соьибкорон ва истеьсолкунандагону истеъмолкунандагон хамеша дар робитаи хуби мубодилаи афкор ва ьамкорианд. Маьз хамин жихати фаъолият, яъне робита бо аьли жомеъа буду ьаст, ки фаъолияти кормандони Марказ беш аз пеш сайкал ёфта, талаботхои пешгузошташуда сари ваыт ба ижро мерасанд.

Фаъолияти Марказро аз мадди назар гузаронида, ба хулоса меоем, ки дар давоми ин муддат маыомотамон бо аьли жомеа, бо истеьсолотчиён, истеъмолкунандагон ва васоити ахбори омма хамеша робитаи зич дошт ва фаъолияти Марказ дар сахифахои газетаю мажалаьо ва радиову телевизион инъикоси худро ёфтаанд. Маьз хамин жихати фаъолият буд ва ьаст, ки Марказамон на фаыат дар байни соьибкорон, балки дар байни аьли жомеа мавыею маыоми назаррасе пайдо намуд ва дар ижрои вазифаьои   гузошташуда собитыадамона фаъолият бурд ва бурда истодааст.

Марказ пеш аз ьама муассисаест, ки байни аьли жомеа обрую нуфузи худро нишон дода тавониста, мавыеъаш беш аз пеш мустаькам мегардад ва аз жониби истеъмолкунандагону соьибкорон ва макомотьои давлатц эьтиром пайдо кардааст.