Метрология ва воситаҳои ченак

Метрология

Накши ченак дар хама давру замонхо бо илм ва техника хамоханг аст. Ин чиз чизи мукаррарист. Хар як амал ва хар як бозкуни ва бозкушои, бозгуи тамоми омилњои ченак мебошад. Ташкили истехсоли аксарияти молу махсулот ва талабот, сифат ва ченкуниро талаб менамояд. Бо назардошти пешравии илм ва техника, накши Метрология хамчун илм дар бораи ченкунии воситахои ченаки ягона накши калон ва халкунанда мебозад. Дар илми метрология ягонагии якчанд намуди ченак, тарзи корбари, тарзи корфармои, тарзи ягонагии ченак аз эталонхои намунави ба хисоб гирифта мешавад.Метрология дар Чумхурии Точикистон баъди сохибистиклол шудан рушд ёфта дар густариш ва хамоханг сохтани андозахо ва фосилахо сахми муносиб дорад. Дар Љумњурии Тољикистон фаъолияти метрологиро Раёсати таъминоти метрологи воситањои ченакро хадамоти метрологи, ки яке аз сохторњои асосии Агентии Тољикстандарт ба њисоб меравад пеш мебарад. Фаъолияти метрологи дар љумњури дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «дар бораи таъмини ченаки ягона» ба роњмонда шудааст. Вазифањои асосии аёсат инњоянд:

1. Таъмини ягонагї ва сањењияти ченак баланд бардоштани сатњи санљишњо ва ташхисњои метрологи дар муассисањо ва корхонањои Љумњурии Тољикистон.

2. Назорат ва њамоњанг сохтани корњо истењсол ва барориши воситаи ченаке ки дар љумњури истењсол мешавад.

3. Азнавсози љори намудани сабк ва усули нави воситаи ченак, санљиш ва назорати таљњизотњои метрологи дар корхонањо ва муасисањои љумњури, гузаронидани санљиши давлатї оиди воситањои ченак.

Дар айни замон дар Љумњурии Тољикистон 14-хадамоти давлатї метрологи амал мекунад (дастгоњи маркази Агентии Тољикстандарт, СМС ва НС Суѓд, СМС ва НС Хатлон, РСМС Кулоб, РСМС ВМКБ, МТМ-и Исфара, МТМ-и Данѓара, МТМ-и Конибодом, МТМ-и Панљикент, МТМ-и Турсунзода,МТМ-и Рашт ва МТМ-и Лахш), ки таъминоти метрологии воситањои ченакро назорат мекунанд.Раёсати таъминоти воситахои ченак аз 2-шуъба иборат мебошад.Шуъбаи назорати давлатии воситахои ченак ва Шуъбаи санчиши воситахои ченак,ки аз 3-бахш:бахши радиоэлектромагнити(ченаки басомад,вакт,ченакхои муковимат ,индуктиви),бахши санчиши ВЧГва андозахои геометри (ченакхои техники,гармидихи,оптики,физики,сарф ва фишор)(,бахши ченакхои механики ва гунчоиши(вазн,суръат )

Тамоми бахшхо ва озмоишгоххо бо тахчизоти бехтарин замонави,воситахои ченаки намунави (махакхо)дар он мутахасисони сохибкасб фаъолиятмекунанд.

Online-Chat

Добрый день. Онлайн чат работает в рабочее время. Если вы хотите задать вопрос в не рабочее время, то оно обязательно будет рассмотренно в рабочее время и вы получите ответ...