Озмоишгоҳи маҳсулоти нафтӣ

Нозирот оид ба ташхис, сертификатсия ва назорати мањсулоти пахта ва пилла

Нозироти пахта

Сохтор

Дар сохтори Нозирот оид ба ташхис, сертификатсия ва назорати мањсулоти пахта ва пилла (минбаъд Нозирот) марказ ва бахшњои зерин фаъолият менамоянд:
Маркази маљмаавии ташхис ва сертификатсияи мањсулоти пахта ва пилла;
Бахши назорати риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои стандартонии соњаи коркарди аввалияи пахта ва пилла;
Бахши лоињакашї ва омодасозии њуљљатњои илмї, лоињавї ва сметавии корхонањои коркарди соња;
Бахши Нозироти пахта ва пилла дар вилояти Суѓд;

Самти фаъолият

Нозироти пахта дар фаъолияти худ Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии байналмиллие, ки Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф кардааст, ќонунњои конститутсионї, кодексњо ва ќонунњои Љумњурии Тољикистон, ќарорњои якљояи маљлиси миллї ва маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љуњурии Тољикистон, фармону амрњои Президенти Љумњурии Тољикистон, ќарорњои њайати мушовара, фармоиш ва супоришњои Директории Агентии Тољикстандарт, инчунин Низомномаи Раёсати мазкурро ба асос ва роњбарї мегирад.

Нозироти пахта вобаста ба фаъолияти худ дорои чунин ваколатњо мебошад:
тањия, ташкили кор оид ба тасдиќи регламентњои техникї, стандартњо ва шартњои техникї барои мањсулоти пахта ва пилла;
пањн намудани стандартњои байналмилалї, минтаќавї, давлатї, ќоида ва тавсияњо дар соњаи истењсоли мањсулоти пахта ва пилла;
амалї намудани назорати давлатии риояи талаботњои регламентњои техникї ва њуљљањои меъёрии техникї, бехатарии мањсулот, ќоидањои сертификатсияи њатмї, бехатарии њаёт, саломатї ва моликияти шањрвандон, њимояи муњити зист, раќобатпазирии мањсулот, њимояи њуќуќї истеъмолкунандагон ва манфиатњои давлатї;
иштирок дар санљишњои маќомотњои њифзи њуќуќ, иљроияи њокимияти давлатї љињати мукаммалсозии тартиби
тасдиќи мутобиќати молњои истеъмолї ва хизматрасонї ба талаботи муќарраргардида;
гузаронидани экспертизаи стандартњои миллї, байнидавлатї ва дигар њуљљатњои меъёрии техникии соњаи коркарди аввалияи пахта ва пилла;
пешгирї ва муайянкунии сабабњои риоя накардани талаботи регламентњои техникї ва дигар њуљљатњои меъёри техникї;
баланд бардоштани сифат ва бехатарии мањсулот;
баррасї намудани арзу шикоятњои шањрвандон;
пешбурди коргузорї дар Нозироти пахта.
Бо маќсади иљрои ваколатњои пешбинишуда Нозироти пахта вазифањои зеринро иљро менамояд: тањияи наќшањои корї оид ба гузаронидани назорати давлатї;
гузаронидани назорати давлатї оид ба риояи талаботњои регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии техникї, шартҳои техникӣ, меъёр-намунаҳо, дастурамалҳои технологӣ, ќоидаҳо ва дигар ҳуҷҷатњои меъёрии технологӣ дар њамаи марњилањои љараёни истењсоли мањсулоти пахта ва пилла;
иштирок дар корњои ваколатдињї ва ташхисњо дар доираи ваколатњои додашуда;
гузаронидани ташхисњои сертификатсионї ва њакамии (арбитражї) мањсулоти пахта ва пилла;
ташкил, банаќшагирӣ ва мутобиқкунонии корҳо оид ба стандартикунонии маҳсулоти пахта ва пилла;
омодасозии маводњои илмӣ - техникӣ, тарҳрезии корхонаҳои коркарди аввалияи пахта тибќи дархост;
иштирок дар таҳия ва тадбиқи барномаҳои давлатии рушди соҳаи пахтакорӣ ва пиллапарварӣ;
тайёр намудани эталон- намунаҳои маҳсулоти пахта ва пилла;
тањияи њисоботњо оид ба фаъолияти Нозироти пахта ва сохторњои тобеъи он;
расонидани кўмаки методї ба марказњои зертобеъи Агентии Тољикстандарт;
амалї намудани кўмаки методї ба субъектњои хољагидор дар соњаи стандартонї, сертификатсияи мањсулоти пахта ва пилла;
бо маќсади самаранокии корњо оид ба огоњкунї ва пешгирии њуќуќвайронкунї дар соњаи стандартонї ва бањодињии мањсулоти пахта ва пилла Нозироти пахта метавонад бо дигар маќомотњои њифзи њуќуќ, иљроияи њокимияти давлатї ва ташкилотњои љамъиятї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њамкорї намояд.

Дастовардњо

Бо маќсади баланд бардоштани сифати мањсулоти ватанї, тањкими истењсолоти маҳсулоти воридотивазкунанда ва рушди содирот мутахасиссони Нозироти пахта тамоми чорањои заруриро андешида, мутазам кўшиш менамоянд, ки истењсоли мањсулотти раќобатпазир дар бозори истењсоли зиёд гардад.

Љињати татбиќи Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи бањодињии мутобиќат ва њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон дар 12 моњи соли 2016 аз тарафи маркази ташхисии Нозироти пахта нисбати 67846 тонна нахи пахта, 36248 тонна мањсулоти пахта, 3409 тонна ресмони пахтагї ва 232 тонна пилла ва мањсулоти он корњои сертификатсионї гузаронида шуд.

Бо маќсади иљрои супориши Протоколи љаласаи Раёсати Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти №12 дар робита ба мактуби маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон љињати љой доштани захираи 70,4 њазор тонна пахтаи ҳосили соли 2015 мутахассисони Нозирот дар њамбастагї бо вазорату идорањои дахлдор захираи пахтаро дар љойњо мавриди санљиш ќарор доданд.

Натиљаи санљиш муайян намуд, ки дар маљмуъ дар хонањои истиќомати ва анборњои хољагидорони вилояти Њатлон 15263 тонна пахта захира карда шудааст.

Њолати нигоњдорї нишон дод, ки дар аксари хољагињо пахта бе риояи талаботњои њуљљатњои меъёрї-техники ва дастурамалњои соњавї захира карда шудааст.
Љињати татбиќи ќарори Њукумати Љумхурии Тољикистон №84 аз 17 феврали соли 2001 “Дар бораи тадбирњои танзими назорати сифати мањсулоти пахта” ва назорати риояи талаботи стандартњои давлатї Нозироти пахта дар њамбастагї бо вазорату идорањои дахлдор коркарди пахтаи тухмї ва тайёр намудани чигити тухмиро дар корхонањои коркарди пахта мавриди санљиш ќарор дод.

Тањлилњо нишон доданд, ки дар корхонањои коркарди аввалияи пахтаи љумњурї 36961 тонна пахтаи тухмї аз рўи 53 навъи селексионӣ захира карда шудааст, ки дар мавриди пурра коркард шудан 19443 тонна чигит истењсол карда мешавад.

Дар рафти санљиш муайян карда шуд, ки 55% пахтаи њамчун тухмї захирашуда шартӣ буда, аз пахтаи техникӣ интихоб карда шудааст. Ин раќам дар вилояти Хатлон 52,4%; вилояти Суғд 59% ва НТМ 97,5 %-ро ташкил медињад. Њол он, ки омода намудани чигити тухмӣ аз пахтаи техникӣ дар ҳуҷҷатњои меъёрӣ ва дастурамали соҳавӣ пешбинӣ карда нашудааст.

Нозироти пахта дар тамоми корхонаҳои коркарди аввалияи пахта рафти ќабул, захира, коркард, меъёрњои баромади мањсулотњои пахтаро зери назорати доимї ќарор дода тавозуни захираву коркард ва гардиши пахтаи њосили соли 2015 -ро дар љумњурї тартиб дод.

Мувофиќи маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи хољагињои пахтакори љумњурї аз њосили соли 2015 270047 тонна пахта истењсол ва љамъоварї гаштааст. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар корхонаҳои коркарди пахта 259089 тонна ва дар коргоњњои хурд бошад 10303тонна пахта коркард шудааст. Дар маљмуъ аз њосили соли 2015 дар љумњурї 269392 тонна пахта ба коркард фаро гирифта шудааст. Барои боз њам вусъат додани кор дар Нозирот наќшаи корї тартиб дода шуда ва барои амалї намудани он тамомї чорањои зарурї андешида мешаванд.

Њамкорињо


1. Шурои байнидавлатї оид ба стандартизатсия, метрология ва сертификатсия;
2. Шуърои љаъмиятии машваратї оид ба стандартонӣ ва бањодињии мутобиќат;
3. Ассотсиатсия соњибкорони хурду миёнаи Љумҳурии Тољикистон;
4. Иттифоќи истеъмолкунандагони Љумҳурии Тољикистон;

Объектњое, ки аз ҷониби Нозироти пахта дар онҳо назорати давлатии риояи талаботҳои регламентҳои техникӣ ва ҳуҷатҳои стандартонӣ гузаронида мешавад, инњо мебошанд:
мањсулот, љараёни коркард, истењсол, истифодабарї, нигоњдорї, интиќол, истифодаи партовњо, иљрои кор ва
хизматрасонї дар соњаи коркарди аввалияи пахта ва пилла;
њуљљатњои меъёрии техникии мањсулоти пахта ва пилла;
љараёни технологии истењсолот ва ташхиси мањсулоти пахта ва пилла.

Субъектњои назорати давлатї оид ба риояи талаботњои регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёри техникї дар соҳаи мазкур инњо мебошанд:
- шахсони њуќуќї, соњибкорони инфиродї ва воќеї, шахсони воќеї ва њуќуќии хориљї, шахсони бешањрванд новобаста аз шакли моликият, ки ба ќабул, захира, коркарди пахта ва пилла, интиќол, фуруш ва содироти мањсулоти он машѓуланд.

Ваколатҳо

тањия, ташкили кор оид ба тасдиќи регламентњои техникї, стандартњо ва шартњои техникї барои мањсулоти пахта ва пилла;
пањн намудани стандартњои байналмилалї, минтаќавї, давлатї, ќоида ва тавсияњо дар соњаи коркарди аввалияи пахта ва пилла;
амалї намудани назорати давлатии риояи талаботњои регламентњои техникї ва њуљљањои меъёрии техникї, бехатарии мањсулот, ќоидањои сертификатсия, бехатарии њаёт, саломатї ва моликияти шањрвандон, њимояи муњити зист, раќобатпазирии мањсулот, њимояи њуќуќї истеъмолкунандагон ва манфиатњои давлатї;
иштирок дар санљишњои маќомотњои њифзи њуќуќ, њокимияти иљроияи давлатї љињати мукаммалсозии тартиби тасдиќи мутобиќати молу маҳсулот ва хизматрасонї ба талаботи муќарраргардида;
гузаронидани экспертизаи стандартњои миллї, байнидавлатї ва дигар њуљљатњои меъёрии техникии соњаи коркарди аввалияи пахта ва пилла;
пешгирї ва муайянкунии сабабњои риоя накардани талаботи регламентњои техникї ва дигар њуљљатњои меъёри техникї;
баланд бардоштани сифат ва бехатарии мањсулот;
баррасї намудани арзу шикоятњои шањрвандон;
пешбурди коргузорї дар Нозироти пахта.

Бо маќсади иљрои ваколатњои пешбинишуда Нозироти пахта вазифањои зеринро иљро менамояд:
Тањия ва барои тасдиқ пешниҳод намудани наќшањои корї оид ба гузаронидани назорати давлатї; гузаронидани назорати давлатї оид ба риояи талаботњои регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии техникї, шартҳои техникӣ, меъёр-намунаҳо, дастурамалҳои технологӣ, ќоидаҳо ва дигар ҳуҷҷатњои меъёрии технологӣ дар њамаи марњилањои љараёни истењсоли мањсулоти пахта ва пилла;
иштирок дар корњои ваколатдињї ва ташхисњо дар доираи ваколатњои додашуда;
гузаронидани ташхисњои сертификатсионї ва њакамии (арбитражї) мањсулоти пахта ва пилла;
ташкил, банаќшагирӣ ва мутобиқкунонии корҳо оид ба стандартикунонии маҳсулоти пахта ва пилла;
омодасозии маводњои илмӣ - техникӣ, тарҳрезии корхонаҳои коркарди аввалияи пахта тибќи дархост;
иштирок дар таҳия ва тадбиқи барномаҳои давлатии рушди соҳаи пахтакорӣ ва пиллапарварӣ;
тайёр намудани эталон- намунаҳои маҳсулоти пахта ва пилла;
тањияи њисоботњо оид ба фаъолияти Нозироти пахта ва сохторњои тобеъи он;
расонидани кўмаки методї ба марказњои зертобеъи Агентии Тољикстандарт;
амалї намудани кўмаки методї ба субъектњои хољагидор дар соњаи стандартонї, сертификатсияи мањсулоти пахта ва пилла;
бо маќсади самаранокии корњо оид ба огоњкунї ва пешгирии њуќуќвайронкунї дар соњаи стандартонї ва бањодињии мутобиқати мањсулоти пахта ва пилла Нозироти пахта метавонад бо дигар маќомоти њифзи њуќуќ, иљроияи њокимияти давлатї ва ташкилотњои љамъиятї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њамкорї намояд.

Њуќуќњо

Нозироти пахта дар доираи салоњияти худ њуќуќњои зеринро дорад:
иштирок дар татбиќи сиёсати давлатї дар соњаи назорати давлатии риояи талаботњои ќонунњои соњави ва
њуљљатњои меъёрии техникии мањсулоти пахта ва пилла намояд;
иљроиши талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии техникиро дар соњаи коркарди аввалияи пахта ва пилла назорат намояд;
бо сертификати мутобиќат таъмин будани мањсулоти субъектњои хољагидор ва дурустии онро назорат намояд;
экспертизаи њуљљатњои меъёрии техникии оид ба стандартонии соњаи коркарди аввалияи пахта ва пилларо гузаронад;
доир ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба регламентњои техникї ва дигар њуљљатњои меъёрии соњавї пешнињод намояд;
чорањои муќаррарнамудаи ќонунгузориро нисбат ба субъектњои назорати давлатї љињати огоњкунї ва пешгирии вайронкунии талаботњои санадњои меъёрии њуќуќї, ќоида ва тартиби сертификатсияи мањсулот татбиќ намояд;
аз субъекњое, ки ба ќабул, захира, коркарди пахта ва пилла, интиќол, фуруш, содироти мањсулоти пахта ва пилла машѓуланд, новобаста аз шакли моликияташон боздид ба амал оварда, санљиш гузаронида санад тартиб дињад;
ҳангоми ошкор намудани ќоидавайронкунињо, њолатњои риоя накардани талаботи санадњо ва ҳуҷҷатҳои меъёрии техникї, фиреби истеъмолкунандагон, истењсоли мањсулоти пастсифат, фуруши мањсулоти пештар манъшуда бе гузаронидани санљиши такрорї амрияњои дахлдори хаттӣ диҳад;
барои муайян намудани баромади маҳсулоти пахта тибќи тартиби муќарраргардида коркарди назоратии миқдори муқоисавии пахтаро гузаронад;
оиди ба ҷавобгирї кашидани субъектњои назорати давлатї, ки ба ќоидавайронкунї роњ доданд, инчунин љињати андешидани чораҳои пешгирии истеҳсоли маҳсулоти пастсифат ва талафёбии мањсулоти пахтаву пилла ба мақомоти давлатии ҳокимияти иҷроияи маҳаллї ва мақомотњои ҳифзи ҳуқуқ пешниҳодот ирсол намояд;
истењсол, фурўш, интиќол, нигоњдорї ва истифодаи мањсулоти ба талаботи санад ва њуљљатњои меъёрии техникї љавобгў набударо манъ менамояд;

дар њолати аз тарафи субъекти хољагидор риоя нагардидани талаботи санад ва њуљљатњои меъёрии техникї тибќи тартиби муќарраргардида парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї тартиб дињад;
ба Сарнозири давлатии Љумњурии Тољикистон оид ба риояи талаботњои стандартњо, воситањои ченак ва ќоидањои савдо санад ва маводњои ба он вобастаро барои ќабули ќарор пешнињод намояд;
тибќи тартиби муқарраргардида аз мақомоти омор, вазорату идораҳои дахлдор оид ба ќабул, захира, коркарди
пахта ва интиќол, фуруш, содироти мањсулоти пахта ва пилла маълумот дастрас намояд;
дар доираи салоњияти худ Агентии Тољикстандартро дар кумитањои соњавии техникї намояндагї кунад;
доир ба баланд бардоштани малакаи корї, дараљаи тахассусии кормандони Нозироти пахта чорабинињои зарурї гузаронад;
мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мурољиату шикоятњои шањрвандонро нисбати вайрон гардидани њуќуќњои истеъмолиашон баррасї намояд.
барои гузаронидани ташхис ва санҷиш љињати бањодињии сифат ба талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрии техникї аз субектњои хољагидор новобаста аз шакли моликияташон намунаҳои маҳсулотро гирад.

Тамос

Муовини директор
Вализода Икромиддин Сирољиддин
Тел: (+99237)2336175
Сардори Нозироти пахта
Сафарзода Мансур Хуљавалї
Тел: (+992 37) 233-49-67
Е-mail: smansur78@mail.ru

Online-Chat

Добрый день. Онлайн чат работает в рабочее время. Если вы хотите задать вопрос в не рабочее время, то оно обязательно будет рассмотренно в рабочее время и вы получите ответ...