Нозироти пахта ва пилла

   Нозирот оид ба ташхис, сертификатсия ва назорати маҳсулоти пахта ва пила

 •  

Дар сохтори Нозирот оид ба ташхис, сертификатсия ва назорати маҳсулоти пахта ва пилла  (минбаъд Нозироти пахта)  Маркази ташхис ва сертификатсияи маҳсулоти пахта ва пилла, бахши назорати риояи талаботи регламентҳои техникї ва ҳуљљатҳои стандартонии соҳаи коркарди аввалияи пахта ва пилла, бахши  омодасозии ҳуљљатҳои илмї, лоиҳавї ва сметавии корхонаҳои коркарди соҳа ва бахши Нозироти пахта ва пилла дар вилояти Суѓд  фаъолият менамоянд.

Нозироти пахта дар фаъолияти худ Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон, санадҳои меъёрии ҳуќуќии Љумҳурии Тољикистон, ќарорҳои якљояи маљлиси миллї ва маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љуҳурии Тољикистон, фармону амрҳои Президенти Љумҳурии Тољикистон, ќарорҳои ҳайати мушовара, фармоиш ва супоришҳои Директории Агентии Тољикстандарт, инчунин Низомномаи Раёсати мазкурро ба асос ва роҳбарї мегирад.

Бо маќсади танзими назорати сифати маҳсулот ва татбиќи Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаҳои  бањодињии мутобиќат ва њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон дар 12 моњи  соли 2017 аз ҷониби маркази ташхисии Нозироти пахта нисбати 67686 тонна нахи пахта, 69412 тонна мањсулоти пахта, 15021 тонна ресмони пахтагї ва 244 тонна мањсулоти пилла корњои сертификатсионї гузаронида шуд.

Объектҳое, ки аз ҷониби Нозироти пахта дар онҳо назорати давлатии риояи талаботҳои регламентҳои техникӣ ва ҳуҷатҳои стандартонӣ гузаронида  мешавад,  инҳо  мебошанд:

- маҳсулот, љараёни коркард, истеҳсол, истифодабарї, нигоҳдорї, интиќол, истифодаи партовҳо, иљрои кор ва хизматрасонї дар соҳаи коркарди аввалияи пахта ва пилла;
- ҳуљљатҳои меъёрии техникии маҳсулоти пахта ва пилла;
- љараёни технологии истеҳсолот ва ташхиси маҳсулоти пахта ва пилла.

Мавзӯи фаъолияти Нозироти пахта иборат аст аз:

- таҳия, ташкили кор оид ба тасдиќи регламентҳои техникї, стандартҳо ва шартҳои техникї барои маҳсулоти пахта ва пилла;

- паҳн намудани стандартҳои байналмилалї, минтаќавї, давлатї, ќоида ва тавсияҳо дар соҳаи коркарди аввалияи пахта ва пилла;

-амалї намудани назорати давлатии риояи талаботи регламентҳои техникї ва ҳуљљатҳои меъёрии техникї, бехатарии маҳсулот, ќоидаҳои сертификатсия, раќобатпазирии маҳсулот, ҳимояи ҳуќуќї истеъмолкунандагон ва манфиатҳои давлатї;

- иштирок дар таҳия ва тадбиқи барномаҳои давлатии рушди соҳаи пахтакорӣ ва пиллапарварӣ;

-иштирок дар корҳои ваколатдиҳї ва ташхисҳо дар доираи ваколатҳои додашуда;

- гузаронидани экспертизаи стандартҳои миллї, байнидавлатї ва дигар ҳуљљатҳои меъёрии техникии соҳаи коркарди аввалияи пахта ва пилла;

-пешгирї ва муайян намудани сабабҳои риоя нагардидани  талаботи регламентҳои техникї ва дигар ҳуљљатҳои меъёрӣ-техникї;

-гузаронидани чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати баланд бардоштани сифат ва бехатарии маҳсулот;

- баррасї намудани муроҷиати субъектҳои истещсол ва кокркарди пахта ва пилла;

 • гузаронидани ташхисҳои сертификатсионї ва ҳакамии (арбитражї) маҳсулоти пахта ва пилла;
 • тайёр намудани эталон – намунањои  мањсулоти пахта ва пилла;
 • омодасозии маводњои меъёрӣ–техникї, дастурамалњо, ќоидањо ва  ҳуљљатҳои меъёрии технологї дар тамоми љараёни истењсоли маҳсулоти пахта ва пилла; 

Нозироти пахта дар доираи салоњияти худ њуќуќњои зеринро дорад:

 • риояи талаботи регламентҳои техникї ва ҳуљљатҳои меъёрии техникиро дар соҳаи коркарди аввалияи пахта ва пилла назорат намояд;

- бо сертификати мутобиќат таъмин будани  субъектҳои хољагидор ва дурустии онро назорат намояд;

 • барои муайян намудани баромади маҳсулоти пахта тибќи тартиби муќарраргардида коркарди назоратии миқдори муқоисавии пахтаро гузаронад;
 • - истеҳсол, фурўш, интиќол, нигоҳдорї ва истифодаи маҳсулоти ба талаботи ҳуљљатҳои меъёрии техникї љавобгў набударо манъ намояд;
  - тибқи тартиби муқарарнамудаи ќонунгузорӣ арзу шикояти субъектҳои истеҳсол, коркард ва фуруши маҳсулоти пахта ва пилларо нисбати вайрон гардидани ҳуќуќҳои истеъмолиашон баррасї намояд;

   - барои гузаронидани ташхис ва санҷиш љиҳати мутобиқат намудани  маҳсулот ба талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрии техникї аз субектҳои хољагидор новобаста аз шакли моликияташон намунаҳои маҳсулотро гирад.

 

 • Тамос:
 • Вализода Икромиддин Сирољиддин -Муовини директор,
 • Тел: (+99237) 2336175
 • Сафарзода Мансур Хуљавали- Сардори Нозироти пахта
 • Тел: (+992 37) 233-49-67
 • Е-mail: smansur78@mail.ru