Маркази ташхисии маҳсулоти хӯрокворӣ ва кишоварзӣ

Маркази ташхиси мањсулоти хурокворї, кишоварзї ва молњои ниёзи мардум воњиди мустаќили сохтори Агентии Тољикстандарт мебошад.

Маркази ташхисї аз тарафи муассисаи давлатии «Маркази миллї оид ба аккредитатсия»-и Љумњурии Тољикистон дар доираи салоњияти техники ва мустаќил аккредитатсия карда шудааст. Аттестатсияи аккредитатсия тањти раќами №TJ 62.37100.03.0015-2015 мебошад. Аз моњи августи соли 2012 Маркази ташхисї дар фењристи озмоишгоњњои аккредитатсияшуда, ки аз тарафи маќомоти маркази миллии аккредитатсияи Љумњурии Ќазоќистон ТОО «НЦА», ки аъзои комилњуќуќи ILAK мебошад ба ќайд гирифта шудааст. Марказ тибќи талаботњои стандарти байналмиллали ИСО/МЭК 17025: 2005 «Талаботи умумї ба салоњиятнокии озмоишгоњњои ташхисї ва калибровкакунонї» аккредитатсия карда шудааст ва соњиби аттестати аккредитатсия тањти раќами KZ.U.00/1336 мебошад.
Дар Марказ аз соли 2008 системаи менељменти сифат љори карда шудааст.

Сохтори Маркази ташхисї шаш бахшро дар бар мегирад:
- аналитикї;
- физико кимёвї;
- АА спектрометрї;
- элементњо ва моддањои зањрнок;
- ѓалладонагї;
- микробиологї.

Намудњои ташхисњои гузаронидашаванда:
-органолептикї;
- физико кимёвї;
- аналитикї;
- бо асбобњо;
- микробиологї.

Дар Маркази ташхисї усулњое истифода бурда мешаванд, ки ба талаботи стандартњои байнидавлати ва байнанмиллали љавобгуй мебошанд ва бањогузори карда мешаванд.
Дар Маркази ташхисї мутахассисони варзида бо ихтисосњои кимиёгар, биолог ва технолог кору фаъолият менамоянд, ки тибќи наќшањо ташхисњои даќиќ ва дурустро бо истифода аз усулњои ташхиси муќоисавии дохили, байни озмоишгоњи ва ташхисњои профиссионали барои санљиши сифати корњои худ мегузаронанд.
Маркази ташхиси бо дигар озмоишгоњњои зерсохтори Агентии Тољикстандарт дар робита мебошад ва фаъолияти онњоро ба танзим медарорад.

Online-Chat

Добрый день. Онлайн чат работает в рабочее время. Если вы хотите задать вопрос в не рабочее время, то оно обязательно будет рассмотренно в рабочее время и вы получите ответ...