Маркази ташхисии маҳсулоти хӯрокворӣ ва кишоварзӣ

Маркази ташхиси маҳсулоти хӯрокворӣ, кишоварзӣ ва молҳои ниёзи мардум воҳиди мустақили сохтори Агентии Тоҷикстандарт мебошад.

Дар Маркази ташхисї мутахассисон бо ихтисоси кимиёгар, биолог ва технолог њамаги 19 нафар кору фаъолият менамоянд, ки тибќи наќшаи тасдиќшуда ташхисњои муќоисавии дохилї, байни озмоишгоњи (МЛСИ) ва ташхисњои профиссионалиро бо маќсади санљиши дониш ва даќиќии сифати корњои худ,  мегузаронанд.

Маркази ташхисї аз тарафи муассисаи давлатии «Маркази миллї оид ба аккредитатсия»-и Љумњурии Тољикистон дар доираи салоњияти техники ва мустаќил аккредитатсия карда шудааст. Аттестатсияи аккредитатсия тањти раќами №TJ 62.37100.03.0015-2015 мебошад. Аз моњи августи соли 2012 Маркази ташхисї дар фењристи озмоишгоњњои аккредитатсияшуда, ки аз тарафи маќомоти маркази миллии аккредитатсияи Љумњурии Ќазоќистон ТОО «НЦА», ки аъзои комилњуќуќи “ILAK” мебошад ба ќайд гирифта шудааст. Марказ тибќи талаботњои стандарти байналмиллали ИСО/МЭК 17025:2009 «Талаботи умумї ба салоњиятнокии озмоишгоњњои ташхисї ва калибровкакунонї» аккредитатсия карда шудааст ва соњиби аттестати аккредитатсия тањти раќами KZ.U.00/1336 мебошад.

 • Сохтори Маркази ташхисї шаш бахшро дар бар мегирад:
 • - бахши аналитикї;                                                                                                
 • - бахши физикию кимёї;                                                                                    
 • - бахши  спектрометрї (атоми абсорбсионї);                          
 • - бахши элементњо ва моддањои зањрнок (волтамперметрї);            
 • - бахши ѓалладонагї;                                                                                         
 • - бахши микробиологї.
 •  
 • Намудњои ташхисњои гузаронидашаванда:
 • - органолептикї;  - физико кимёвї; - аналитикї; - микробиологї.
 •  
 • Дар Маркази ташхисї усулњое истифода бурда мешаванд, ки ба талаботи стандартњои байнидавлати ва байнанмиллали љавобгуй мебошанд  ва бањогузорї карда мешаванд. Дар соли 2017 аз тарафи Маркази ташхисї њамаги дар 5791 њолат мањсулоњои хурокворї ва молњои ниёзи мардум аз ташхис гузаронида шуданд. Ташхисњо муайян намуданд, ки  дар 861 њолат мањсулотњои хурокворї ба талаботи стандартњо ва њуљљатњои меъёрии  амалкунанда мутобиќ набуданд.
 • Дар бахши аналитикї асосан шакар, мањсулотњои ќанодї аз шакар, нушокињои ѓайри машруботї ва дигар мањсулотњои хурокворї оиди муайян намудани сифат ва бехатарии онњо ташхисњо гузаронида мешаванд.
 • Дар бахши физикию кимёї мањсулотњои ќанодї, равѓани растанї, нушокињои  машруботї, намаки оши ва дигар мањсулотњои хурокворї оиди муайян намудани сифат ва бехатарии онњо (радионуклидњо) ташхисњо гузаронида мешаванд.
 • Дар бахши спектрометрї (атоми абсорбсионї) мањсулотњои хурокворї, нушокињо ва молњои ниёзи мардум аз ќабили зарфњои пластмассї ва бозичањо оиди муайян намудани сифат ва бехатарии онњо ташхисњо гузаронида мешаванд.
 • Дар бахши озмоишгоњи элементњо ва модањои зањрнок (волтамперметрї)  мањсулотњои хурокворї, табак ва молњои ниёзи мардум ва бозичањо оиди муайян намудани сифат ва бехатарии онњо ташхисњо гузаронида мешаванд.
 • Дар бахши ѓалладонагї асосан орд, мањсулотњо аз орд, ѓалладонагињо, чой ва дигар мањсулотњои хурокворї оиди муайян намудани сифат ва бехатарии онњо ташхисњо гузаронида мешаванд. 
 • Дар бахши микробиологї мањсулотњои њурокворї оиди муайян намудани сифат ва бехатарии онњо, яъне љой доштани микробњои касалиовар ва ѓайра  ташхисњо гузаронида мешаванд.
 • Маркази ташхисї бо дигар озмоишгоњњои зерсохтори Агентии Тољикстандарт дар робита мебошад ва фаъолияти онњоро ба танзим медарорад, аммо барои љори намудани системаи менељменти сифат дар асоси стандартњои байналмиллалї, тартиби ягонаи фаъолияти корї ва њисоботњо дастрас намудани таљњизоти ташхисї, комуникатсионї, маводњои кимёї ва материалњои корї лозим мебошад, ки ба тарзи гузориш пешнињод карда мешаванд.
 • Бо маќсади ислоњоти камбудии дар  Маркази ташхисї љойдошта, таъмини бехатарии мол ва мањсулотњои ташхисшаванда,  такомули сифат ва даќиќии ташхисњо, иљро намудани талаботњои менељменти сифат ва талаботњои Регламентњои техникии ЉТ  љорї намудани ташхисњо оид ба муайян намудани антибиотикњо, гармонњо, витаминњо, пестисидњо ва дигар элементњо, ки аз миќдори љойдоштаи онњо дар молу мањсулотњо саломатии инсон вобастаги дорад, зарур мебошад. Оиди масъалаи мазкур дар Маркази ташхисї корњо оѓоз ёфтанду идома доранд ва бовари дорем, ки бо дастгирии роњбарияти нави Агентии Тољикстандарт онњо њалли худро зуд меёбанд.
 •  
 • Сиёсати Маркази Ташхисии Точикстандарт (МТ) оиди сифат ба максади асосии стратеги дар доираи ташхисхои махсулоти хуроквори ва кишоварзи  сарчашма гирифтааст, ки дар Конунњои ЧТ «Дар бораи бехатарии махсулоти хуроквори» ва Регламентњои техникии ЧТ дарљ шудааст. Максади он химояи шахрвандон ва давлат аз окибатхои зарароваре,  ки дар натичаи истеъмоли махсулоти хатарноки хуроквори ба вучуд меояд, мебошад.
 •  
 • Сиёсати МТ равон карда шудааст барои:
 • -конеъ гардонидани талаботи пурраи истеъмолкунандагон бо рохи таъмини  сифатнокии ташхиси махсулот;
 • -нигох доштани сатхи баланди илмию техникии корхои ташхисї, ки он бояд ба талаботхои  СТ ЧТ ГОСТ Р 51672 «Таъминоти метрологии ташхиси махсулот бо  максади тасдики мутобиќати онхо», ГОСТ Р ИСО 5725 (кисми 1-6) «Дакики (дурусти ва пресизиони) услубхо ва хулосахои ченкуни», ГОСТ ИСО/МЭК 43 (кисми 1-2) «Санчиши озмоишгох оиди бо сифат гузаронидани ташхисхо ба воситаи ташхисхои мукоисави байни озмоишгоххи» чавобгуй бошад;
 • -мухайё сохтани шароитхо барои бовари хосил кардани истеъмолкунандагон.
 •  
 • Сиёсати МТ таъмин мегардад:
 • -маъсулияти рохбарияти МТ ва фаъолияти тахасусии кормандон (хар як мутахассис дар  алохидаги) оиди таъмини сифати корхои ичрошаванда;
 • -мухайё намудани шароитхо (сифати корхои ичрошаванда, салохиятноки, шафофият, махфият, бегарази) барои пурра таъмин намудани талаботи  фармоишгар;
 • -доимо баланд нигох доштани самаранокии системаи менечменти сифат;
 • -шинос шудани  кормандон бо хуччатхо оиди сифат барои корхои амали дар асоси сиёсат ва проседурахо (тартибот);
 • -ичроиши максадхо оид ба сифат;
 • -мукаммал гардонидани системаи менеҷмент дар асоси стандарти ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2009.
 •  
 • Рохбарияти Точикстандарт ва МТ вазифадоранд, ки самти фаъолияти худро равона созанд барои:
 • -иштироки бевосита оиди ичроиши сиёсат дар доираи сифат;
 • -баланд нигох доштани сатхи тахассусии кормандони МТ;
 • -дар сатхи лозима  нигох доштани системаи менечменти сифат ва ташаккули он; мухайё намудани шароити зарурии  кори барои кормандон хангоми ичрои вазифахо.